ZPD_ekspertu_diskusijas

No 11. līdz 18. janvārim Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros organizētas tematiskās diskusijas ar ekspertiem pirms zinātniski pētniecisko darbu iesniegšanas.

Tuvojoties zinātniski pētniecisko darbu reģionu un valsts konferencei, zināšanu stiprināšanai un iedvesmas sniegšanai, eksperti izklāstīja iedvesmojošus padomus dažādās nozarēs:

  • Sociālajās zinātnēs: Mg.sc.pol. Sigita Strūberga, Dr.oec. Jeļena Šalkovska un Dr. sc. soc. Jurijs Ņikišins;
  • Medicīnā un veselības zinātnēs: Dr.pharm. Zane Dzirkale un Mirdza Kursīte;
  • Humanitārajās un mākslas zinātnēs: Dr. art. Inese Sirica, Dr. philol. Ilze Lokmane un Dr.hist. Mārtiņš Mintaurs;
  • Dabaszinātnēs: Dr.phys. Jurģis Grūbe, Mg. sc. ing. Uldis Žaimis un Dr.chem. Jāzeps Logins;
  • Inženierzinātnes un tehnoloģijās: Mg. sc. ing. Uldis Žaimis, Dr. sc. ing. Dzintars Jaunzems un Ivo Berkolds.

Jomu eksperti dalījās ar konkrētiem piemēriem no savas pieredzes pētniecībā, uzsverot vairākus vērtīgus padomus un rekomendācijas, piemēram, katra skolēna rūpīgi izstrādātais zinātniski pētnieciskais darbs ir unikāls un ietver sevī konkrētu tēmas apskatu, kas skolēnam šķiet aktuāls un nepieciešams konkrētas sabiedrības grupas zināšanu papildināšanai. Zinātniski pētnieciskā darbība ir pamats savai personīgajai prasmju pilnveidei un nākotnes pētniecībai. Šāda veida pētījumos nepieciešams izcelt sasniedzamu mērķi, kas neradīs grūtības pārējiem darba veidošanas posmiem, kā arī tam ir ieteicams būt interesantam, lai pats autors jūtas iedvesmas pilns. Vadoties pēc atbilstošas pētījuma metodes, būs iespējams rast pareizos informācijas avotus, uz kuriem balstīt teorētisko izklāstu, pamatojot pētījuma problēmas nepieciešamību – avotu gūšanas vietas ir daudz, tāpēc rūpīgi jāatlasa tikai nepieciešamais. Pareiza pētījuma metode spēj efektīvi pamatot pētījuma norises gaitu un gaidāmos rezultātus.

Otrs zinātniski pētniecisko darbu posms ir to prezentēšana. Lai maksimāli ieinteresētu, kā arī informētu klausītājus par veikto pētījumu, prezentācijās vēlams iekļaut būtiskas sastāvdaļas – pētījuma mērķi, problēmu un veicamos uzdevumus, kā arī pētījuma veikšanas plānu jeb soļus, kā tiks sasniegts pētījuma rezultāts. Skolēni visbiežāk mēdz pieļaut kļūdas, neizklāstot faktus, kas palīdz akcentēt pētījuma nepieciešamību. Vissvarīgākais pašā prezentācijā ir iegūtie pētījuma rezultāti, jo tie pamato aktualitāti – tie ir jāizklāsta saprotamā veidā. Pirms prezentēšanas skolēniem ieteicams izmēģināt savu runu, lai tās laikā nebūtu uztraukums un būtu praktiska izpratne par prezentācijas saturu.

 

Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu iesniegšana reģionu konferencei noris līdz 29. janvārim.

Reģionu konference norisināsies tiešsaistē 4. martā, savukārt valsts konference 25. martā.

Zinātniski pētniecisko darbu nolikums un vadlīnijas pieejamas šeit: https://www.visc.gov.lv/lv/ieteikumi-un-rekomendacijas

 

Diskusijas tiek īstenotas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002.

 

Papildu informācija:

Maija Butlere Bērziņa

Koordinatore zinātniski pētnieciskās darbības jomā

e-pasts: maija.butlere-berzina@832.visc.gov.lv

Tālrunis: +371 20329916