Projekts CoDe

Kas ir koučings? Vai koučinga metodes var izmantot arī skolās? Kā koučings var palīdzēt dažādu jautājumu risināšanā? 

Šajā mācību gadā Latvijas skolās uzsākta kompetenču pieejā balstītā mācību satura īstenošana, kas paredz pieejas maiņu mācību procesā un arī sadarbībai starp pedagogiem.


Koučinga metodes un instrumentus var izmantot gan pedagogi, gan skolas vadība kopumā, lai ieviestu jaunas sadarbības formas skolā.
Koučings,  kas vērsts uz indivīda vai komandas izaugsmi un spēju saredzēt savu ceļu, saskaroties ar dažādiem izaicinājumiem, jau ilgstoši tiek izmantots uzņēmējdarbībā, tomēr metodes pārnese uz izglītības jomu notiek samērā lēni.


VISC ar Eiropas valstu partneriem ir uzsācis Erasmus+ projektu “Koučings skolas izaugsmei”, ar mērķi izzināt projekta dalībvalstu pieredzi koučinga izmantošanā pārmaiņu vadībā, kā arī atbalstošas un uz izaugsmi un sadarbību vērstas mācību vides veidošanā.

Projekta īstenošanas gaitā plānots apkopot dalībvalstu Lielbritānijas, Kipras, Horvātijas, Čehijas, Rumānijas, Latvijas labās prakses piemērus, kas demonstrē kā koučings veiksmīgi tiek izmantots dažādu jomu organizāciju darbinieku pilnveidei. Kā arī pārliecināties, ka šī metode ir izmantojama skolu kontekstā kā individuālai, tā arī komandas izaugsmei un attīsta sadarbības un nepārtrauktas mācīšanās prasmes.

Vairāk par projektu var uzzināt https://www.visc.gov.lv/lv/projekts/projekts-code