Ilustratīvs attēls

2022. gada 15. martā sāksies svešvalodu centralizēto eksāmenu (turpmāk – CE) par vispārējo vidējo izglītību norise. Lai valsts pārbaudījumi noritētu veiksmīgi, Valsts izglītības satura centrs atgādina, ka eksāmenu norises laikā jāievēro gan epidemioloģiskās drošības prasības, gan jāievēro informācijas izpaušanas ierobežojumi.

Svešvalodu eksāmenu datumi un laiki 


Angļu valoda 12. klasei

 • Rakstu daļa 15. marts plkst. 10.00
 • Mutvārdu daļa 15. un/vai 16., un/vai 17. marts

Vācu valoda 12. klasei

 • Rakstu daļa 16. marts plkst. 10.00
 • Mutvārdu daļa 16. marts

Krievu valoda 12. klasei

 • Rakstu daļa 17. marts plkst. 10.00
 • Mutvārdu daļa 17. un/vai 18.marts

Franču valoda 12. klasei

 • Rakstu daļa 18. marts plkst. 10.00
 • Mutvārdu daļa 18.marts

Valsts izglītības satura centrs aicina izglītības iestādes un to personālu pievērst īpašu uzmanību pārbaudījumu norises procedūras un tiesiskā regulējuma, t.sk. Ministru kabineta 06.04.2010. noteikumos Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (turpmāk – MK noteikumi) noteiktā ievērošanai.

Eksāmenu norises laikā tiek ievēroti Ministru kabineta 2021. gada 28. septembra noteikumi Nr. 662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”  un Veselības ministrijas 2020. gada 12. maija ieteikumi Nr. IeNA/8 Ieteikumi Covid-19 infekcijas profilaksei, kā arī Izglītības likuma 58.pants: “Vecāku (personu, kas realizē aizgādību) pienākumi. (1) Vecākiem (personām, kas realizē aizgādību) ir pienākums: 4) informēt izglītības iestādes vadītāju par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, ja tiem var būt nozīme mācību procesā.

Centrs informē, ka atbilstoši iepriekš minētajiem normatīvajiem aktiem visām eksāmena norisē iesaistītajām personām jāievēro epidemioloģiskās drošības pasākumi:

 • testēšana (skolēni un pieaugušie) - atbilstoši noteiktajam SPKC algoritmam (dodoties uz citu izglītības iestādi, testa rezultāts nav jāuzrāda, pedagogi (novērotāji, vērtētāji) uzrāda vakcinācijas (jāņem vērā, ka to derīgums termiņš var būt beidzies, ja nav veikta balsts vakcīna) vai pārslimošanas sertifikātu), tālmācības programmas īstenotājiem pirms eksāmena jānodrošina, lai skolēni būtu veikuši paštestu (derīgs 48h) un apliecinājuši, ka tas ir negatīvs)
 • mutes un deguna aizsegi (medicīniskās sejas maskas)
 • nodrošināt vismaz 2m distanci starp galdiem;
 • dezinfekcijas pasākumi;
 • regulāra telpu vēdināšana (arī eksāmena norises laikā);
 • pēc iespējas samazināts vienā telpā esošo skolēnu skaits.

Centrs vērš uzmanību, ka izglītības iestādēs īpaši nosakāmi un nodrošināmi informācijas izpaušanas ierobežojumi, kā arī nav pieļaujama jebkura darbība, kas tieši vai netieši var veicināt pārbaudījumu satura izpaušanu vai radīt priekšrocības kādam izglītojamam / izglītojamo grupai, tajā skaitā eksāmenu uzdevumu fotografēšana un elektroniska pārsūtīšana.