Ilustratīvs attēls

Šajā mācību gadā  Valsts izglītības satura centrs piedāvā iespēju kārtot diagnosticējošos darbus:

  • 3. klase

- Latviešu valodā 20.-24. februāris

- Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) 20.-24. februāris

- Matemātika 6.-10. marts

  • 6. klase

- Dabaszinībās 20.-24. februāris

- Latviešu valodā 27. februāris-3. marts

- Matemātikā 6.-10. marts

  • 9.klase

 - Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs  24.-28.aprīlis

Ar diagnosticējošo darbu programmām ir iespēja iepazīties VISC tīmekļvietnē.

  • Izglītības iestāde skolēnus var pieteikt ne vēlāk kā vienu dienu līdz diagnosticējošā darba norises sākumam. Izpildes laiku (dienu un laiku) nosaka izglītības iestāde.
  • Materiālus, kas nepieciešami darba izpildei, skolas varēs lejupielādēt no VPS pirmdienās sākot plkst.7.00. Darbus varēs saņemt tikai tās skolas, kuras būs pieteikušas savus skolēnus dalībai. Diagnosticējošā darba izpildei nav obligāti jāpiesaka visi skolēni.

Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļvietnē ir publicēta skolēnu pieteikšanas instrukcija. Diagnosticējošais darbs nav obligāts un to rezultāts neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.  

Diagnosticējošie darbi tiek organizēti, lai pārbaudītu skolēnu zināšanas un prasmes atbilstoši mācību priekšmeta standarta prasībām, beidzot 3., 6. un 9. klasi. 

Diagnosticējošo darbu vērtē, ievērojot centra izstrādātos kritērijus. Pēc rezultātu ievadīšanas VPS varēs iegūt rezultātu procentos. Vērtējums neietekmē ne semestra, ne gada vērtējumu.

Pēc darba veikšanas un novērtēšanas skolotājs sniedz atgriezenisko saiti skolēnam un viņa vecākiem. Gan skolēnam, gan vecākiem ir iespējams iepazīties ar skolēna veikto un skolotāja novērtēto darbu.

Norise plānota tā, lai līdz mācību gada beigām skolēniem būtu iespēja pilnveidot/nostiprināt savas zināšanas un prasmes, kā arī turpināt plānoto tēmu apguvi.

Tiešsaistes seminārs par DD 2022./2023. mācību gadā

Kā rīkoties, ja reģistrēšanās VPS nav iespējama? 

Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļvietnē ir publicēta skolēnu pieteikšanas instrukcija.  

Jautājumu un problēmu gadījumā aicinām sazināties ar Lietotāju atbalsta dienestu: 

Lietotāju atbalsta dienesta darba laiks: katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00

Ja skolēns nav ieradies uz diagnostikas darbu, vai tas ir jāpilda, atgriežoties skolā?

Tas nav obligāti, bet skolotājs to var piedāvāt izpildīt citā laikā.

 Vai pareizi, ka diagnostikas darbi 3. klasē tiek vērtēti punktos? E klases žurnālā skolotājs ievada punktus ? Vai tomēr, kā iepriekš, darbs tiek vērtēts %?

Darbi tiek vērtēti punktos, katram kritērijam ir savs punktu skaits. Kopvērtējumu varam norādīt procentos pret maksimālo punktu skaitu, tas arī būs vieglāk uztverams pašam skolēnam, skolotājam un vecākiem.

Mums skolā ir vairāki skolēni, kuriem ir mācīšanās grūtības un viņiem mācību procesā stundās nodrošināts skolotāja palīgs. Vai uz diagnostikas darbu ir nepieciešams logopēda vai speciālā skolotāja atzinums un direktores rīkojums, ka šiem bērniem ir nepieciešams atbalsts arī diagnostikas darbā?

Ņemot vērā, ka šogad DD nav obligāti un tie nav VPD, tad atbalsta pasākumus var piemērot atbilstoši skolas kārtībai. Speciāls atzinums vai vecāku iesniegums nav nepieciešams

 Vai skolēniem, kuriem piemēroti atbalsta pasākumi, būs izpildes laika pagarinājums? Vai darbu viņi raksta citā telpā?

Ja nepieciešams, laiku var pagarināt. Attiecībā uz atsevišķu telpu - ja ikdienas mācību procesa laikā skolēns pārbaudes darbus veic atsevišķā telpā, tad arī šajā situācijā to var darīt. Skolēni, kuri ikdienas mācību darbā saņem atbalsta pasākumus, tos var saņemt arī DD norises laikā. 

 Vai pēc DD norises skolas tiks salīdzinātas pēc rezultātiem?

Nē, dati tiks apkopoti tikai uzdevumu izpildes izvērtēšanai.