Interešu izglītība Mācību gads Covid-19
Interešu izglītības īstenošana no 15.11.2021

Interešu izglītība īstenojama saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”.

Minētā rīkojuma 1.punkts nosaka: Izsludināt visā valsts teritorijā ārkārtējo situāciju no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Rīkojuma 5.33. apakšpunkts nosaka: interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve izglītojamiem, kas nav pilnībā vakcinēti vai pārslimojuši Covid-19, notiek attālināti vai klātienē, ja izglītojamais uzrāda apliecinājumu (papīra vai digitālā formā) par negatīvu Covid-19 testa rezultātu (izņemot pirmsskolas izglītības programmā izglītojamos):

 • individuāli (izņemot izglītojamos, kuri dzīvo vienā mājsaimniecībā);
 • vienas grupas, klases vai kursa ietvaros, ja izglītojamie vienlaikus nav citu grupu, klašu vai kursu izglītojamie;
  • minētās grupas, klases, kursa ietvars jeb «burbulis» ir drošs izglītība iestādē, kurā izglītojamais vai nu apgūst pirmsskolas izglītības programmu, vai formālo izglītību. Tādējādi došanās uz interešu izglītības nodarbībām ārpus skolas uz citu vietu, kur notiek pulciņa nodarbības, nav droša (cita izglītības vide, paplašinās kontaktu skaits, transporta izmantošana u.c.) un nav pieļaujama
 • ārtelpās ne vairāk kā 20 izglītojamiem no dažādām grupām, klasēm vai kursiem;


Izglītojamiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, nav ierobežojumu piedalīties interešu izglītības nodarbībās, taču izglītības procesa organizēšanā AICINĀM ievērot:

 • mācības notiek pēc iepriekšēja pieraksta;
 • iekštelpās katram izglītojamam  ir ne mazāk kā 3 m2 no publiski pieejamās telpu platības;
 • tiek veikta telpu ventilācija, nodrošināta svaiga gaisa pieplūde mācību telpai vismaz 15 minūtes astronomiskajā stundā;
 • izglītojamo skaits vienā grupā nepārsniedz 20 izglītojamos, bet, ja netiek nodrošināta prasībām atbilstoša telpu ventilācija, izglītojamo skaits grupā nepārsniedz 10.

Arī interešu izglītības procesa īstenošanā telpās, kur atrodas vairāk par vienu personu, tiek lietotas sejas maskas (masku var nelietot līdz 7 gadu vecumam, logopēdijas nodarbībās, bērni ar kustību traucējumiem un psihiskās veselības traucējumiem, fizisko  aktivitāšu un sporta treniņu laikā, mūzikas instrumentu spēles, vokālās mākslas un dejas procesā)

Izglītības iestāde neorganizē, nepiedalās, neatbalsta un neveicina izglītojamo un pedagogu dalību klātienes pasākumos un aktivitātēs (ekskursijas, teātru un izstāžu apmeklējumi u. c.) ārpus izglītības iestādes, kā arī ierobežo trešo personu uzturēšanos izglītības iestādes telpās.

Izglītības procesa īstenošanā (arī interešu izglītībā) tiek nodrošināts, ka dažādu grupu, klašu vai kursu izglītojamo grupas vienlaikus nepārklājas, atrodoties vienā telpā (izņemot pārvietošanos), kā arī novēršot to nepārklāšanos ārtelpās starpbrīžos

Arī ārpus izglītības iestādes interešu izglītības pedagogam jābūt ar sertifikātu, iekštelpās strādājot individuāli ar audzēkni, kuram nav vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāta.

Galvenie pamatprincipi, kas jāievēro:

 • informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība;
 • izglītības iestāde/interešu izglītības programmas īstenotājs nosaka kārtību epidemioloģiskās drošības nosacījumu un pasākumu ievērošanai un atbildīgo personu;
 • klātienē interešu izglītībā piedalās audzēkņi ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu (apliecinājums papīra vai digitālā formātā), kas izsniegts skolēniem pamata un vidējās izglītības pakāpē;
 • pirmsskolas izglītības pakāpē audzēkņi netiek testēti