ESF projekts 8.3.6.2/17/I/001
Ilustratīvs attēls

Pirmdien, 2023. gada 23. janvārī, Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) speciālisti piedalījās Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) Izglītības un kultūras komitejas sēdē, lai informētu par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību Eiropas Sociālā fonda projektā “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”.

Šobrīd turpinās darbs pie gala nodevuma pieņemšanas pētījumam par izglītības kvalitātes risku identificēšanas sistēmas (RIS) izstrādi un ieviešanu. RIS savlaicīgi brīdinās lietotājus izglītības iestāžu, pašvaldību un nacionālā līmenī par potenciālu apdraudējumu izglītības kvalitātei, ļaujot  analizēt situācijas cēloņus un rīkoties, lai nepieļautu nevēlamu seku iestāšanos. Izglītības iestādei un pašvaldībai nebūs jācenšas mehāniski samazināt augsta un vidēja riska rādītāji, lai tie atbilstu zemam riskam. Vispirms būs jāveic datu analīze un pēc tam jāpieņem datos balstīts lēmums par nepieciešamo rīcību riska novēršanai un izglītības kvalitātes uzlabošanai. RIS tiek novērtēti tikai būtiskākie riski un signāli par novirzi no definētas robežvērtības universālās, uz visām izglītības iestādēm attiecināmās jomās.

Līdztekus IZM eksperti iepazīstināja ar progresu Skolu tīkla efektivitātes monitoringa rīka (STEMR) ieviešanā. Rīks palīdzēs uzkrāt, analizēt, sintezēt un vizualizēt izglītības kvalitāti raksturojošus datus, ļaujot izdarīt datos balstītus secinājumus par izglītības kvalitāti dažādos izglītības veidos un pakāpēs. STEMR ieinteresētajām pusēm nodrošinās dažāda līmeņa piekļuvi datiem par izglītības kvalitāti, veidos vienotu izpratni par tās novērtēšanu, kā arī ļaus veikt padziļinātu cēloņsakarību analīzi. Pašvaldību izglītības pārvaldēm būs pieejams rīks, kas integrēts Valsts izglītības informācijas sistēmā. Izglītības pārvaldes varēs analizēt datus par savu pašvaldību, savas pašvaldības izglītības iestādēm, kā arī salīdzināt tos ar citām pašvaldībām vai valsts kopējiem rādītājiem. Sniedzot datos balstītu informāciju, rīks atbalstīs pašvaldību izglītības plānošanas procesu.

Tāpat turpinās pētījums pieejas “skola kā mācīšanās organizācija” īstenošanas atbalstam Latvijas izglītības iestādēs. IZM un Latvijas Universitātes sadarbības ietvaros tiek izpētīta pieejas „skola kā mācīšanās organizācija” izmantošanas prakse un attīstības iespējas Latvijā vispārējā un profesionālajā izglītībā. Pētnieki izstrādās arī modeli un instrumentu izglītības iestādes pašvērtējumam un progresa novērtēšanai izglītības iestādes un nacionālā līmenī.

Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstība notiek ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā Nr. 8.3.6.2/17/I/001 “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”. Projektu īsteno IZM sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu un Valsts izglītības satura centru.

Papildu informācijai par izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas attīstību aicinām sazināties, rakstot uz izglitibaskvalitate@izm.gov.lv.