Vispārējā izglītība

Latvijas Republikas Patentu valde sadarbībā ar VISC ir izstrādājusi metodisko materiālu vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem "Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē".
Metodisko materiālu veido sešas tēmas. Katrai tēmas nodarbībai ir norādīta mērķauditorija, mērķis, plānotais rezultāts, nepieciešamie resursi un ieteicamās mācību metodes. Metodiskā materiāla neatņemama sastāvdaļa ir četras animācijas filmas, kuru noskatīšanās nepieciešama labākai temata izpratnei un uzdevumu izpildei.
Metodiskā materiāla saturs ir izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 12.augusta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu, pamatizglītības mācību priekšmetu standartiem un pamatizglītības programmu paraugiem”, kā arī Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. Tajā ir iekļautas dažādas aktivitātes, kuras ieteicams izmantot vispārējās izglītības mācību priekšmetu, piemēram, sociālās zinības, ekonomika, matemātika, mājturība un tehnoloģijas, Latvijas vēsture, kā arī klases stundās. Pedagogi mācību procesā var izmantot piedāvāto tēmu pilnībā, vai arī izvēlēties tikai atsevišķas tās daļas.
>> Metodiskais materiāls publicēts sadaļā "Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli"