Vispārējā izglītība

2019./2020. mācību gadā pirmsskolas izglītībā ir uzsākta pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” (vadlīnijas).
Atbilstoši vadlīniju mērķim un uzdevumiem bērns pirmsskolā ir pētnieks un darītājs, pats konstruē zināšanas un veido izpratni  šai darbībai atbilstošos apstākļos, apzina sevi, savas emocijas un uzvedību, mācās veidot pozitīvas attiecības, apgūst caurviju prasmes un pamatprasmes. Lai to sasniegtu, skolotājs pirmsskolā ir bērna mācību plānotājs, novērotājs, līdzdalībnieks, virzītājs. Vecāki ir bērna mācību atbalstītāji ikdienā un sadarbojas ar skolotājiem.
Pirmsskolas obligātā satura pamats ir caurviju prasmes. Tās ietver bērna darbības, domāšanas, emocionālos un sociālos aspektus. Caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādos kontekstos jeb šādās mācību jomās: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.
Pirmsskolas izglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti, bērnam beidzot pirmsskolu, un satura īstenošanas principi definēti vadlīniju IV nodaļā. Vadlīnijās noteikts, ka pedagoģiskais process un bērnu mācības, lai sasniegtu obligātā satura plānotos rezultātus :

  • tiek plānotas periodam vismaz 1 mēneša garumā par bērniem aktuālu tematu, formulējot galveno ziņu un izvēloties, kuras prasmes attīstīs;
  • organizētas dienas garumā, speciāli neveidojot atsevišķas, laika ziņā ierobežotas nodarbības mācību jomās;
  • latviešu valodu bērni mācās un iesaistās fiziskās aktivitātes katru dienu;
  • katru dienu daļa no mācībām notiek ārā;
  • plāno kopā pirmsskolas skolotājs ar speciālistiem: mūzikas, sporta skolotāju u.tml. Īsteno pirmsskolas skolotājs pats vai kopā ar speciālistiem, vienojoties, ko katrs darīs;
  • iekļaujot dažādus pasākumus, piemēram, kas saistīti ar valsts svētkiem, gadskārtu ieražām un tradīcijām.

Atbilstoši vadlīnijām ir izstrādāts pirmsskolas mācību programmas paraugs/
Lai nodrošinātu atbalstu pirmsskolu skolotājiem, ir izstrādāti jauni mācību un metodiskie līdzekļi, kas ir brīvi pieejami digitālajā resursu krātuvē .  Ar pašvaldības deleģējumu apgūstot kursu programmu “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu (vai ekspertu) sagatavošana pirmsskolām reģionu vajadzībām”, novados pakāpeniski veidojas skolotāju – mācīšanās konsultantu tīkls. Šobrīd jau 160 pirmsskolas skolotāji var sniegt atbalstu saviem kolēģiem vadlīniju īstenošanā.
Lai stiprinātu savu pārliecību un pilnveidotu profesionālo kompetenci, skolotāji tiek aicināti tiešsaistē apgūt pašmācības kursu programma "Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā".
2020./2021. mācību gadā pārmaiņas turpināsies pamatizglītībā un arī vidējās izglītības posmā – attiecīgi 1., 4. , 7. un 10. klasē