Speciālā izglītība
Speciālās izglītības kodi un to nozīme

Mācību priekšmetu standartos ir izvirzītas noteiktas prasības, to izpilde attiecināma uz visiem skolēniem ar visdažādākajām spējām un vajadzībām, kuri turpinās mācības vispārējās vidējās izglītības programmās vai profesionālās izglītības programmās, apgūst mazākumtautības pamatizglītības programmu, ir īpaši talantīgi un apdāvināti, kuriem ir mācīšanās grūtības, kuriem ir speciālas izglītošanās vajadzības.

Valsts pamatizglītības standarts tiek īstenots arī speciālās izglītības programmās, kuras piedāvā speciālās izglītības iestādes vai izglītojamie ar speciālām vajadzībām ir integrēti vispārējās izglītības iestādēs. Vispārējās izglītības iestādēs ir izveidotas speciālās klases, kurās īsteno speciālās izglītības programmas, kas piemērotas skolēna attīstības traucējuma veidam, viņa spējām un veselības stāvoklim.

Izglītības programmas kods sastāv no 8 cipariem (piemēram – 21011111) un katrs cipars ir ar noteiktu nozīmi – izglītības pakāpe, izglītības forma, mācību valoda u.c. Speciālās izglītības jomā būtisks ir koda 5.un 6.cipars (piemēram 21015311), jo 5.cipars pasaka, ka tā ir speciālās izglītības programma un 6.cipars pasaka, tieši kāda speciālā vajadzība tā ir.

Ministru kabineta 2017.gada 13 jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.322 Noteikumu par Latvijas izglītības klasifikāciju  3.pielikums nosaka mūsu valstī 9 speciālās izglītības programmas:

  • 51 - Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem;
  • 52 - Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar dzirdes traucējumiem;
  • 53 - Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar fiziskās traucējumiem;
  • 54 - Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām;
  • 55 - Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar valodas traucējumiem;
  • 56 - Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • 57 - Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās veselības traucējumiem;
  • 58 - Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības  traucējumiem;
  • 59 - Speciālās izglītības programmas izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr.322 pieejami https://likumi.lv/ta/id/291524-noteikumi-par-latvijas-izglitibas-klasifikaciju

 

Katrā no šīm programmām ir noteikts atbalsta pasākumu kopums, kā arī pedagoģiskais personāls, kurš jānodrošina izglītības iestādē.

Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumu Nr. 556 1.pielikumā ir aprakstīti atbalsta pasākumi pa traucējumu veidiem. Tā, piemēram, skolēniem ar mācīšanās traucējumiem šajos noteikumos ir noteikta speciālā pedagoga un logopēda palīdzība, kā arī atbalsta pasākumi :

1. Iespēja izmantot atgādnes.

2. Pagarināts darba izpildes laiks – līdz 30 % no kopējā darba laika.

3. Iespēja izmantot palīglīdzekļus, kuri uzlabo teksta uztveri.

4. Iespēja pedagogam lasīt priekšā uzdevuma nosacījumu, iekrāsot galvenos (atslēgas) vārdus lasāmajā tekstā.

5. Iespēja verbālo informāciju papildināt ar vizuālo informāciju.

6. Samazināt darba apjomu.

 

Noteikts arī tehnoloģiju izmantojums mācību procesā:

1. Digitālie mācību līdzekļi – audio mācību grāmatas un audio daiļliteratūra.

2. Dators, t. sk. personīgā ierīce, ar programmnodrošinājumu, t. sk. teksta labošanas rīkiem un balss sintezatoru.

Līdzīgs atbalsta pasākumu kopums noteikts visās speciālās izglītības programmās, atbilstoši katra traucējuma specifikai. Atzinumu par speciālās izglītības programmu ar atbilstošu izglītības programmas kodu sniedz pedagoģiski medicīniskās komisijas.

Ministru kabineta noteikumi Nr.556 pieejami https://likumi.lv/ta/id/310939-prasibas-visparejas-izglitibas-iestadem-lai-to-istenotajas-izglitibas-programmas-uznemtu-izglitojamos-ar-specialam-vajadzibam

Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļa sadarbībā ar Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” šī gada 25. martā pl.14.00 organizē vebināru "Individuāla pieeja katram bērnam – vecāku, pedagogu un atbalsta speciālistu sadarbība pirmsskolā”.

Vebinārā Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte ” atbalsta komanda dalīsies pieredzē par agrīna attīstības izvērtējuma nepieciešamību 2–3 gadus veciem bērniem pirmsskolā, sadarbības organizēšanas iespējām, kā arī iepazīstinās ar individuālo izglītības programmas apguves plānu izveidi bērniem.

Vairāk informācijas par vebināru: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/vebinars-individuala-pieeja-katram-bernam-vecaku-pedagogu-un-atbalsta-specialistu-sadarbiba-pirmsskola