ESF projekts 8.5.2.0/16/I/001
Ilustratīvs attēls

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai” projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” (vienošanās Nr. 8.5.2.0./16/I/001) (turpmāk – Projekts) ietvaros, veicot profesionālās izglītības satura reformu, ir izstrādāts un joprojām tiek izstrādāts profesionālās izglītības saturs, visi materiāli regulāri tiek publicēti Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) tīmekļa vietnē:

  • nozaru kvalifikācijas struktūras - pilnveidotas 14 un izstrādāta 1 jauna, pieejamas šeit: sadaļā Profesionālā izglītība → Nozaru kvalifikācijas struktūras →          https://www.visc.gov.lv/lv/nozaru-kvalifikacijas-strukturas;
  • profesiju standarti/profesionālās kvalifikācijas prasības (turpmāk – PS/PKP) 162 profesijām LKI 2.-4.līmenī, kā arī, no 40 PS/PKP, kas jāizstrādā LKI 5.līmenī šobrīd Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē apstiprināti ir 26, pieejami šeit: sadaļā Profesionālā izglītība → Nozaru kvalifikācijas struktūras → Profesiju standarti un profesionālo kvalifikāciju prasības → https://www.visc.gov.lv/lv/profesiju-standarti-un-profesionalas-kvalifikacijas-prasibas;
  • EUROPASS pielikumi izglītības dokumentiem, izstrādāti sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, publicētie pieejami šeit: sadaļā Profesionālā izglītība → Nozaru kvalifikācijas struktūras → Metodiskie materiāli → Europass pielikumi izglītības dokumentiem → https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/nks_europass_saraksts.shtml;
  • modulārās profesionālās izglītības programmas (turpmāk – MIP) 185 profesionālajām kvalifikācijām LKI 2.- 4.līmenī, publicētie pieejami šeit: sadaļā Profesionālā izglītība → Profesionālās izglītības programmas → Modulārās programmas →                  https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/prog_mod_saraksts.shtml, kā arī Word formātā VISC e-sazinās vidē profesionālās izglītības iestādēm;
  • digitāli mācību līdzekļi (turpmāk – DML) 31 tēmā dažādās nozarēs, šobrīd digitalizācijas process ir pabeigts 24 DML, pieejami šeit: sadaļā Profesionālā izglītība → Profesionālās izglītības programmas → Metodiskie materiāli → Profesionālās izglītības programmas apguvei → https://dml.visc.gov.lv (lietotājvārds – students, parole – students);
  • profesionālās kvalifikācijas eksāmenu (turpmāk – PKE) un modulāro profesionālās izglītības programmu (turpmāk – MIP) A un B daļas moduļu pārbaudījumu paraugu saturs 206 profesionālajām kvalifikācijām, publicētie pieejami šeit: sadaļā Profesionālā izglītība → Pārbaudes darbi → Pārbaudījumu saturs → Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un modulāro profesionālās izglītības programmu A un B daļas moduļu pārbaudījumu saturs → https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/pke_mod.shtml, kā arī Word formātā VISC e-sazinās vidē profesionālās izglītības iestādēm.

 

Projekts izsaka pateicību ikvienam iesaistītajam profesionālās izglītības satura reformas saturisko materiālu izstrādē!

 

Projekta vadītāja p.i. Sintija Sējēja