VPD pieteikšanās

No 1. novembra līdz 15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā jāveic pieteikšanās 2023. /2024. mācību gada valsts pārbaudes darbiem. Vispārīgā, optimālā un augstākā līmeņa eksāmeniem vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmu skolēni piesakās patstāvīgi, savukārt 9. klašu skolēnu vecāki raksta iesniegumu izglītības iestādei, kurā norāda, ka skolēns vēlas kārtot eksāmenus, kā arī izvēlēto svešvalodas eksāmenu. Iespēja mainīt izvēli ir pieejama ne vēlāk kā 8 nedēļas līdz eksāmena norises dienai. 

Šajā mācību gadā 3. un 6. klasē nav paredzēti diagnosticējošie darbi, jo jaunais izglītības standarts tos vairs neparedz, bet ar laiku tiks ieviesti monitoringa darbi tekstpratībā un rēķinātpratībā. Savukārt 9. klases skolēniem ir iespēja izmēģināt spēkus starpdisciplinārā pārbaudes darbā, kurš notiks 2024. gadā no 22. līdz 26. aprīlim, un šis pārbaudes darbs jau nākamajā mācību gadā būs obligāts. Visu valsts pārbaudes darbu programmas tiks publicētas II semestra sākumā. 

Lai iegūtu apliecību par pamatizglītību, jākārto centralizētais eksāmens latviešu valodā (27.-30. maijs), matemātikā (4. jūnijs), kā arī svešvalodā – angļu, vācu vai franču valodā (22.-24. maijs). Visos eksāmenos, lai tie būtu nokārtoti, jāiegūst vismaz 15%

Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, jānokārto vismaz 3 eksāmeni – latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas (pēc skolēna izvēles angļu, vācu vai franču) eksāmens – vismaz optimālajā līmenī, kā arī divi eksāmeni padziļinātajos kursos (tie var būt arī kādi no iepriekšminētajiem eksāmeniem). Šobrīd normatīvie akti paredz, ka skolēni vispārējās vidējās izglītības iestādēs var kārtot augstākā līmeņa eksāmenus arī tajos mācību kursos, kas nav izvēlētajā mācību programmā, taču tas neattiecas uz profesionālās izglītības iestādēm (uzsākts veikt grozījumus profesionālās izglītības standartā).

Plānotas izmaiņas matemātikas eksāmena norises laikā. Iepriekš bija paredzēts, ka vispārīgā, optimālā un augstākā līmeņa eksāmena 1. un 2. daļa norisināsies 13. jūnijā, bet augstākā līmeņa eksāmena 3.  un 4. daļa – 14. jūnijā, taču šobrīd norises datumus plānots mainīt attiecīgi uz 10. un 11. jūniju. Tāpat plānots mainīt arī bioloģijas eksāmena norises datumus no 10. un 11. jūnija uz 13. un 14. jūniju. 

Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, tiešsaistē norisināsies programmēšanas, ģeogrāfijas un  kultūras un mākslas eksāmens. Arī vidusskolā, lai nokārtotu eksāmenu, jāiegūst vismaz 15%.  

Lai kārtotu augstākā līmeņa eksāmenu, ir jāiesniedz piekļuves nosacījumi, kas ir līdzīgi tiem mācību darbiem, kas tiek veikti mācību procesā visa mācību gada laikā. Sīkāka informācija par piekļuves nosacījumiem pieejama valsts pārbaudes darbu programmās. Piekļuves nosacījumu forma var būt dažāda – tos var iesniegt PDF, JPG, audio vai video (MP3 un MP4) formātā, datorrakstā vai rokrakstā. Lai kārtotu augstākā līmeņa eksāmenu, piekļuves nosacījumiem jābūt novērtētiem vismaz ar 4 ballēm, un tie jāiesniedz ne vēlāk kā 8 nedēļas pirms eksāmena. 

Svešvalodas eksāmenu ir iespējams aizstāt ar starptautiski atzītas institūcijas eksāmenu. Lai aizstātu optimālā līmeņa eksāmenu, jābūt iegūtam vismaz B2 līmenim, bet, lai aizstātu augstākā līmeņa eksāmenu, jāiesniedz piekļuves nosacījumi, iegūstot novērtējumu, kas nav zemāks par 4 ballēm, un jābūt iegūtam vismaz C1 līmenim. Tomēr jāatceras, ka ne visas augstskolas pieņem visis starptautiski atzīto institūciju eksāmenu sertifikātus. 

Matemātikas augstākā līmeņa eksāmena 1. un 2. daļa ir vienāda ar optimālā līmeņa eksāmena saturu, un tie skolēni, kas optimālā līmeņa eksāmenu ir nokārtojuši jau 11. klasē un 12. klasē vēlas kārtot augstākā līmeņa eksāmenu, var kārtot tikai eksāmena 3. un 4. daļu, veicot atzīmi par iepriekš nokārtotu optimālā līmeņa eksāmenu VPS. Taču skolēniem ir tiesības optimālā līmeņa satura eksāmena daļas kārtot atkārtoti arī 12. klasē. 

Šajā mācību gadā pirmo reizi vidusskolā norisināsies monitoringa darbi STEM mācību priekšmetos – fizikā, ķīmijā, bioloģijā un dabaszinībās, un to mērķis ir izveidot eksāmena saturu, ko jau pēc diviem gadiem vidusskolu beidzēji kārtos kā obligāto eksāmenu. Tiek plānotas izmaiņas Ministru kabineta noteikumos Nr. 416, kas noteiks, ka šī mācību gada 12. klases skolēniem monitoringa darbs nebūs obligāts. Savukārt, ja skolēns izvēlējies kārtot augstākā līmeņa eksāmenu kādā no STEM priekšmetiem, viņš var izmēģināt spēkus arī monitoringa darbā, gatavojoties eksāmenam. Tie 11. klases skolēni, kas jau tagad zina, ka 12. klasē kārtos augstākā līmeņa eksāmenu bioloģijā, ķīmijā vai fizikā, var monitoringa darbu nepildīt. Monitoringa darba paraugs novembra beigās tiks publicēts Valsts izglītības satura centra mājaslapā. Plānotas izmaiņas monitoringa darbu norises datumā, proti, plānots, ka fizikā, ķīmijā un bioloģijā tie norisināsies 24. aprīlī, savukārt dabaszinībās – 30.aprīlī, bet papildtermiņā – 8. maijā. 

11. klases skolēniem ir iespēja kārtot optimālā līmeņa eksāmenus latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā, un to drīkst darīt skolēni, kas ir pilnībā apguvuši konkrēto kursu. Ja skolēns kārto optimālā līmeņa eksāmenu un neiegūst 15%, tas neietekmē skolēna pārcelšanu 12. klasē, jo ir iespēja nokārtot eksāmenu arī 12. klases noslēgumā. Sekmju izrakstā, ko saņem, absolvējot izglītības iestādi, tiks ierakstīti visu nokārtoto eksāmenu sertifikātu numuri.

Eksāmenu sertifikātus par pamatizglītības ieguvi plānots izsniegt, sākot ar 2024. gada 1. jūliju, par vispārējās vidējās izglītības ieguvi – sākot ar 2024. gada 11. jūliju. Tie skolēni, kas būs kārtojuši kaut vienu eksāmenu papildtermiņā, eksāmenu sertifikātus varēs saņemt, sākot ar 2024. gada 17. jūliju. 

Plānotas izmaiņas arī Ministru kabineta noteikumos Nr.31, kas paredz vājredzīgo un vājdzirdīgo skolēnu atbrīvošanu no valsts pārbaudes darbiem. 

Šajā mācību gadā no valsts pārbaudes darbiem var atbrīvot tikai tos skolēnus, kuri līdz 2024. gada 1. martam izglītības iestādē iesniedz vecāku iesniegumu kopā ar psihiatra, neirologa, hematoonkologa vai ārstu konsīlija izsniegtu izrakstu. Savukārt, ja pēc 1. marta notiek pēkšņa saslimšana un skolēns nevar eksāmenu veikt ne pamattermiņā, ne papildtermiņā, izrakstu var izsniegt ārstējošais ārsts. No šī gada vairs nav spēkā ģimenes ārstu ieteikumi par atbrīvošanu no pārbaudes darbiem.

Vidējā izglītībā no eksāmeniem iespējams atbrīvot arī tos skolēnus, kas piedalās starptautiskās sporta sacensībās vai treniņnometnēs ārpus Latvijas pieaugušo izlasē, un šādā situācijā iesniegums jāiesniedz Izglītības un zinātnes ministrijā. 

Ja skolēns tiek atbrīvots no eksāmeniem, tad iespēja atzīmēt atbrīvojumu no valsts pārbaudes darbiem būs pieejama VPS no 2024. gada 2. janvāra. Sertifikātu pievienošana svešvalodas eksāmena aizstāšanai sāksies 1. februārī. Piekļuves nosacījumu pievienošana, matemātikas augstākā līmeņa eksāmena 1. un 2. daļas aizstāšana un atbalsta pasākumu atzīmēšana sāksies 1. martā. Savukārt izglītības iestādēm, sākot ar 11. martu, būs iespēja veidot grafiku, kurā atzīmēt eksāmena norises telpas un eksāmenu vadītājus. 

Visi skolēni, kam mācību procesa laikā tiek piemēroti atbalsta pasākumi, var tos saņemt arī valsts pārbaudes darbu norises laikā. Atzinumus par atbalsta pasākumu piemērošanu var izsniegt valsts pedagoģiski medicīniskā komisija, pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija, logopēds, skolotājs-logopēds, speciālais pedagogs un izglītības vai klīniskais psihologs. Atzinumus izglītības iestādes vadītājam līdz 1. martam var iesniegt pilngadīgs skolēns vai nepilngadīga skolēna likumiskais pārstāvis. Skolēniem ar atbalsta pasākumiem parasti eksāmens notiek atsevišķā telpā, taču eksāmena darbi tiek vērtēti, neņemot vērā atbalsta pasākumu izmantošanu. 

Kopumā pamatizglītībā centralizētos eksāmenus 2022./2023 mācību gadā kārtoja 54 271 skolēni, vidusskolas posmā tika novērtēti 56217 darbi 25 eksāmenos. 2021./ 2022. gadā 62552 vidusskolēni kārtoja 15 eksāmenus.

 

Uzzini vairāk: