Ilustratīvs attēls

Valsts izglītības satura centra īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros aktualizēti metodiskie ieteikumi attālināto mācību īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. 

Attālinātās mācības noteiktā apjomā, neatkarīgi no epidemioloģiskās situācijas, ir iespēja īstenot kā daļu no klātienes mācību procesa. To nosaka 2022. gada februārī apstiprinātie Ministru kabineta noteikumi Nr. 111 "Attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtība". Attālinātās mācīšanās elementu iekļaušana ikdienas klātienes mācībās sekmē atbildības nodošanu par mācībām pašiem izglītojamajiem, stiprina pašvadītas mācīšanās iemaņas, digitālo pratību, kritisko domāšanu, kā arī problēmrisināšanas un sadarbības caurviju prasmes, kas definētas kā viens no pilnveidotā mācību satura jeb tā dēvētās kompetenču izglītības mērķiem.

Plānojot attālināto mācību īstenošanu, izglītības iestāde:

  • Organizē mācību darbu, mērķtiecīgi iekļaujot attālināto mācību elementus
  • Izvērtē dažādu attālināto mācību formu atbilstību sasniedzamajam rezultātam

  • Nodrošina jēgpilnu ekrānlaika izmantošanu    

  • Sadarbojas, veidojot pozitīvu attieksmi pret attālinātām mācībām  

Vadlīnijas attālinātu mācību īstenošanai 

Metodisko ieteikumu izstrādi Projektā vadīja Zane Oliņa.

Metodisko ieteikumu aktualizāciju attālināto mācību procesa organizēšanai vadīja Liene Zeile.

Metodiskos ieteikumus izstrādāja: Austra Avotiņa, Mihails Basmanovs, Inese Bautre, Zane Bēķe, Madara Kosolapova, Inga Krišāne, Rita Kursīte, Inese Lāčauniece, Irēna Nelsone, Ansis Nudiens, Pāvels Pestovs, Arvils Šalme, Dina Šavlovska, Lita Vēvere un Jānis Vilciņš.