Ilustratīvs attēls ar tekstu "2023./2024.mācību gada eksāmenu sesija"

Sākoties centralizēto eksāmenu sesijai, Valsts izglītības satura centrs un Valsts policija atgādina, ka eksāmenu norises laikā veiks pasākumus, lai novērstu centralizēto eksāmenu uzdevumu prettiesisku izpaušanu.

2024. gada 13. maijā sākusies centralizēto eksāmenu sesija. Tādēļ ir būtiski novērst jebkādas darbības, kas tieši vai netieši var veicināt valsts pārbaudījumu satura izpaušanu vai radīt priekšrocības kādam skolēnam / skolēnu grupai. Atgādinām, ka par centralizēto eksāmenu uzdevumu satura izpaušanu pirms to norises laika ir paredzēta kriminālatbildība.

Aicinām eksāmenu organizēšanā un norises uzraudzībā iesaistītās personas pret uzticētajiem darba pienākumiem izturēties ar augstu atbildības sajūtu. Tāpat aicinām skolēnus nopietni attiekties pret aizliegumu eksāmena laikā lietot neatļautas palīgierīces, jo pretējā gadījumā eksāmena darbs tiks anulēts bez iespējas to atkārtoti kārtot šajā mācību gadā.

Informējam, ka centralizēto eksāmenu materiālos ir iestrādātas īpašas zīmes, kas gadījumos, ja tiek konstatēta šo eksāmenu materiālu fotogrāfiju vai kopiju izplatīšana, ļaus ātrāk noskaidrot to izcelsmes avotus.

Lai savlaicīgi novērstu eksāmenu materiālu prettiesisku izplatīšanu, Valsts policija kopā ar Valsts izglītības satura centra pārstāvjiem izlases kārtībā eksāmenu dienu rītos apmeklēs dažādas Latvijas izglītības iestādes. Apmeklējumu mērķis ir pārbaudīt, kā tiek ievērotas prasības par eksāmenu materiālu drošu uzglabāšanu un aizliegumu eksāmenu darbu aploksnes atvērt pirms noteiktā laika. Pirms ierašanās izglītības iestādēs to pārstāvji netiks brīdināti. Pārbaužu laikā eksāmenu norise, kā arī skolēnu darbs nekādā veidā netiks traucēts, jo visa komunikācija notiks ar izglītības iestādes vadību.

Tāpat tiks veikts arī interneta resursu monitorings, lai nekavējoties reaģētu uz iespējamo eksāmenu materiālu prettiesisku izplatīšanu. Nepieciešamības gadījumā tiks lemts par eksāmenu darbu rezerves variantu izplatīšanu un kriminālprocesa uzsākšanu.

Valsts policija atgādina, ka par centralizēto eksāmenu uzdevumu satura izpaušanu pirms to norises laika Krimināllikuma 200. pantā ir paredzēta kriminālatbildība, un personas par šī noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu var tikt sodītas gan ar brīvības atņemšanu, gan piespiedu darbu, gan soda naudu. Visos šādos gadījumos personas pēc tam uzskatāmas par krimināli sodītām, kas var būtiski negatīvi ietekmēt personas reputāciju un tālākās karjeras iespējas.

Gadījumos, kad kādas personas rīcībā nonāk ziņas par gatavošanos veikt vai jau veiktu eksāmenu materiālu satura prettiesisku iegūšanu un izpaušanu, aicinām nekavējoties ziņot par to Valsts policijai, zvanot uz tālruņa numuru 67208417 vai 110!

Informāciju sagatavoja:
Valsts izglītības satura centra
Komunikācijas nodaļas vadītāja
Jana Veinberga
Tālr. 28383507
e-pasts: jana.veinberga@visc.gov.lv

Līga Dziļuma
Valsts policijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vecākā speciāliste
Tālr. 67075095
Mob.tālr. 26274299
liga.dziluma@vp.gov.lv