Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
24
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Mācību literatūras atbilstību valsts pamatizglītības standartam vai valsts vispārējās vidējās izglītības standartam VISC izvērtē, pamatojoties uz mācību literatūras autora vai izdevēja – fiziskas vai juridiskas personas vai minēto personu apvienības iesniegumu. Mācību literatūru VISC izvērtē pēc vienotiem kritērijiem, pieaicinot recenzentus un ekspertus. Apstiprināto un izdoto mācību literatūru iekļauj sarakstā, saraksts ir publiski pieejams VISC vietnē https://www.visc.gov.lv/lv/macibu-literatura Apstiprinātās mācību literatūras iegādei izglītības iestādēm tiek piešķirti līdzekļi no valsts budžeta. Pakalpojums ir bezmaksas.

Procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana
    Klātienē vai pa pastu: iesniedz iesniegumu, kurā iekļauta informācija par izvērtēšanai iesniegto mācību literatūru: 1) izdevuma apraksts (izdevuma autors (-i), pilns nosaukums un klase vai izglītības pakāpe, kurai izdevums paredzēts, izdevuma veids (iespieddarbs, elektronisks izdevums vai tiešsaistes publikācija), izdevējs, izdevuma starptautiskais standartnumurs (ISBN), izdevuma apjoms autorloksnēs (vienā autorloksnē ir 40 000 iespiedzīmju, ieskaitot atstarpes); 2) norāde uz standartu, atbilstoši kuram izstrādāts izdevums; 3) informācija par izdevuma aprobāciju (aprobācijā iesaistīto izglītības iestāžu nosaukums, klašu vai izglītojamo skaits, kuri ir piedalījušies aprobācijā, un to pedagogu vārds un uzvārds, kuru vadībā notikusi aprobācija). Iesniegumam pievieno mācību priekšmeta programmu, atbilstoši kurai sagatavots izdevums; izdevums vai izdošanai sagatavota (izrediģēta) izdevuma maketa izdruka 2 eksemplāros. Ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu: iesniedzot izvērtēšanai elektronisko izdevumu vai tiešsaistes publikāciju, sūta iepriekš minēto iesniegumu, tam pievieno elektronisko izdevumu vai tiešsaistes publikāciju, nodrošinot pieeju.

  2. Lēmuma saņemšana
    Lēmumu apstiprināt mācību literatūras atbilstību standartam vai lēmumu par atteikumu apstiprināt mācību literatūras atbilstību standartam VISC nosūta klientam viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Ja objektīvu iemeslu dēļ lēmuma pieņemšanas termiņš ir pagarināts, lēmumu nosūta pēc tā pieņemšanas, bet ne vēlāk par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas. Lēmums ar drošu elektronisko parakstu tiek nosūtīts uz klienta norādīto e-pasta adresi, vai lēmumu var saņemt VISC lietvedībā.