cedu01.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Aktuālā informācija

Vispārējās izglītības pedagogu profesionālā pilnveide

Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

09.04.2020. Ļ.Jakovele.
LU SIIC sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrs ir sācis pedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Mācīšanās lietpratībai”. Kursu ietvaros notiks tiešsaistes nodarbības, klātienes semināri un patstāvīgo darbu veikšana. Pieteikšanās kursiem līdz 15.aprīlim. Pirmās tiešsaistes nodarbības sāksies ar 22.04.2020.
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās

08.04.2020. Ļ.Jakovele.
DU sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Daugavpils Universitāte sākusi piedagogu pieteikumu reģistrēšanu profesionālās kompetences pilnveides kursiem: “Mācīšanās lietpratībai 1.-3.klasē” (valodu pratība, lietpratība sociālajās zinībās un kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību priekšmetos), “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda un literatūra”” un “Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu “Krievu valoda (svešvaloda)””.
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās

31.03.2020. L.Zeile.
RTA sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem "Mācīšanās lietpratībai valodu jomā, īstenojot mācību saturu "Latviešu valoda"".
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās

27.03.2020. Ļ.Jakovele.
LKA sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem

Latvijas Kultūras akadēmija sākusi pedagogu pieteikumu reģistrēšanu uz profesionālās kompetences pilnveides kursiem “Mācīšanās lietpratībai kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomā – starpdisciplināritāte un mācību priekšmets” un “Mācīšanās lietpratībai, īstenojot mācību saturu “Teātra māksla”.
>> Vairāk informācijas un pieteikšanās

26.03.2020. Ļ.Jakovele.
Pedagogu profesionālas kompetences pilnveide 2020.gadā

2020.gadā VISC sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, stiprinot pirmsskolas pedagogus un mācību priekšmetu skolotājus: jauns mācību saturs, mācību plānošana un īstenošana skolēnu pamatprasmju, caurviju prasmju un vērtībās balstītu ieradumu attīstībai, lai mācīšanās rezultāts ir lietpratība; vērtēšana; starpdisciplinārā pieeja; skolotāju sadarbības veidi starpdisciplinaritātes īstenošanai mācību jomas ietvaros un starp jomām u.c.

Gatavojoties jaunā mācību satura un tam atbilstošas pieejas pakāpeniskai ieviešanai, lai lietpratība jeb kompetence kļūtu par skolēna mācīšanās rezultātu izglītības procesā visās izglītības pakāpēs, centrs turpina veidot atbalsta mehānismus pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai un pašvaldībām, jau trešo gadu pēc kārtas valsts budžeta līdzekļu ietvaros izglītojot pašvaldību mācību jomu koordinatorus, gatavojot mācīšanās konsultantus un mācīšanās konsultantus-ekspertus pirmsskolām un vispārējās izglītības iestādēm.

VISC vērš uzmanību!

  • Visi kursi tiek organizēti par valsts budžeta līdzekļiem un notiek pēc centra apstiprinātajām programmām.
  • Pieteikšanās uz kursiem tiek izsludināta elektroniski kursu īstenotāja vietnē, iepriekš par to ievietojot informāciju VISC mājaslapā.
  • Kursu daļa var būt īstenota tiešsaistē vai izmantojot citas attālināto mācību formas.
  • Kursu nobeigumā dalībnieki, kuri būs apmeklējuši visas nodarbības un sekmīgi nokārtojuši nobeiguma pārbaudījumus, saņems centra apliecību par kursu programmas apguvi.
  • Plānotais kursu norises laiks var tikt mainīts, saistībā ar ārkārtas situāciju.

VISC pateicas pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm par iepriekšējo sadarbību pedagogu profesionālās kompetences pilnveides īstenošanā un atbalstu kursu praktisko nodarbību nodrošināšanā, t.sk. iespēju kursu dalībniekiem vērot un analizēt mācību stundas un rotaļnodarbības klātienē.

Sadaļas arhīvs