saturs03.jpg
Vispārējā izglītība ietver trīs izglītības pakāpes – pirmsskolas izglītību, pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību. Tās mērķis – radīt apstākļus radošas, atbildīgas, vispusīgi izglītotas personības veidošanai, nepārtrauktai izglītības turpināšanai, profesijas apguvei un patstāvīgai orientācijai sabiedriskajā un valsts dzīvē.

Aktuālā informācija

Vispārējā izglītība

11.05.2020.
Biežāk uzdotie jautājumi un ieteikumi gatavojoties 2019./2020. m.g. noslēgumam

Valsts izglītības satura centrs apkopojis ieteikumus, kas palīdzēs sagatavoties 2019./2020. mācību gada noslēgumam.
>> Lasīt vairāk

23.04.2020. I.Upeniece.
Ir apkopoti diagnostikas darba par drošību ceļu satiksmē vidusskolēniem rezultāti, sagatavots to kopsavilkums un metodiskie ieteikumi

Ir apkopoti diagnostikas darba vidusskolas vecuma skolēniem rezultāti, sagatavots to kopsavilkums, metodiskie ieteikumi un spēles ceļu satiksmes drošības jautājumu apguvei.
>> Plašāka informācija skatāma sadaļā "Izglītības satura diagnostika"

23.03.2020. A.Bērziņa.
Detalizēta informācija LTV 7 pielāgotajai programmai

Excel datnē apkopota detalizēta informācija par katru no 71 satura vienībām, kas nākamo trīs nedēļu laikā - no pirmdienas 23.marta līdz ceturtdienai, 9.aprīlim jeb Lielajai Piektdienai – tiks pārraidītas no rīta LTV7 ēterā, lai nodrošinātu izglītojošo saturu attālinātajās mācībās. Par katru satura vienību jeb epizodi norādīts gan precīzs ētera laiks LTV7, gan tam paredzētā auditorija, gan arī atslēgvārdi (ja raidījums veltīts vienai tēmai) un izvērsta anotācija. Tāpat ir pievienota saite uz attiecīgo saturu Replay.lv, ja pedagogi to vēlas izmantot citā secībā un skolēniem ir pieejams internets.
>> Detalizēta informācija [XLSX]
Atsevišķos gadījumos ir apkopota informācija par vēl pieejamiem resursiem – LTV nesen veidotās dokumentālās filmas – par attiecīgo raidījuma tēmu.
Tāpat ir pieejamas teātra izrādes, kuras var izmantot attālinātā mācību darba īstenošanai.
Teātris.zip īpašā izlase atrodama šeit: https://replay.lsm.lv/lv/raidijums/223/teatriszip?type=full&theme=119

22.03.2020. A.Bērziņa.
Latvijas televīzijas izglītojošā programma

Latvijas televīzija, atsaucoties uz IZM un VISC aicinājumu, sagatavojusi LTV7 programmu attālinātu mācību atbalstam ārkārtas situācijas laikā, atvēlot rīta cēlienu no plkst. 06.30 līdz 11.00 izglītojošam bērnu un jauniešu saturam.
Arī nākamo nedēļu programma tiek veidota pēc līdzīga principa –  no paša rīta mazākajiem skatītājiem, tad sākumskolai par zinātni, tad vecākiem skolēniem par vēsturi, literatūru/kultūru un zinātni. 
Informācija par visiem LTV7 raidījumiem un programmu #paliecmājās Izglītība lapā: https://replay.lsm.lv/lv/izglitiba
LTV programmas plānojums pirmajai nedēļai un projekta Skola2030 ieteikumi tās izmantošanai: https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/ltv-raidijumi
Skola2030  ir sagatavojusi ieteikumus raidījumu izmantošanai mācību procesā:

06.02.2020. A.Bērziņa.
Atbalsts skolotājam sociāli emocionālās mācīšanās veicināšanai

Vispārējās izglītības pilnveidotajā mācību saturā mācību satura īstenošanas mērķis orientējas uz laimīga cilvēka veidošanos, un mācību procesā vienlīdz nozīmīgs ir gan intelektuālais aspekts, gan sociāli emocionālo prasmju attīstība. Tas iespējams mācību vidē, kura ir fiziski un emocionāli droša, kurā ir nodrošināta iespēja mācīt un mācīties no ikdienas norisēm un personīgās pieredzes un kurā visas iesaistītās puses apzinās, ka tikai sadarbojoties var sasniegt vislabākos rezultātus.
VISC īstenotā Erasmus + projekta ietvaros izstrādāta Rokasgrāmata: Metodiskie paņēmieni skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai skolā un instrumenti skolēnu sociāli emocionālo prasmju novērtēšanai.
Rokasgrāmata primāri ir paredzēta pamatskolu skolotājiem. Tajā iezīmēti galvenie principi, lai skolā sekmīgi īstenotu sociāli emocionālo mācīšanos, kā arī piedāvāti praktiski paņēmieni skolēnu sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, lai sekmētu un atbalstītu turpmāku tās attīstību.
Lai arī Rokasgrāmata primāri ir paredzēta pamatskolu skolotājiem, rekomendējam to savā darbā izmantot visiem skolotājiem, arī profesionālajā un neformālajā izglītībā, tai skaitā jaunatnes darbiniekiem, sporta treneriem, mākslas skolotājiem, kā arī citiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem. Svarīgi, lai visiem, kuri strādā ar bērniem un jauniešiem, būtu vienota izpratne par sociālo un emocionālo attīstību, kā arī kopējas novērtēšanas prakses, kas sekmētu turpmāku mācīšanos.
>> Lasīt vairāk
>> Rokasgrāmata publicēta sadaļā "Sadarbības partneru izstrādātie metodiskie materiāli"

15.10.2019. I.Upeniece.
Par valodas proporciju mazākumtautību izglītības programmu īstenošanā

Uzsākot š.g. 1.septembrī pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanu vispārējās izglītības pirmajā pakāpē – pirmsskolā un pakāpēnisku pāreju uz mācībām valsts valodā mazākumtautību izglītības programmās, Valsts izglītības satura centrs ir sagatavojis informāciju par valodas proporciju lietojumu mazākumtautību izglītības programmu īstenošanā.
>> Lasīt vairāk

20.09.2019. I.Upeniece.
Pirmsskolā tiek uzsākta pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošana

2019./2020. mācību gadā pirmsskolas izglītībā ir uzsākta pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošana atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem” (vadlīnijas).
Atbilstoši vadlīniju mērķim un uzdevumiem bērns pirmsskolā ir pētnieks un darītājs, pats konstruē zināšanas un veido izpratni  šai darbībai atbilstošos apstākļos, apzina sevi, savas emocijas un uzvedību, mācās veidot pozitīvas attiecības, apgūst caurviju prasmes un pamatprasmes. Lai to sasniegtu, skolotājs pirmsskolā ir bērna mācību plānotājs, novērotājs, līdzdalībnieks, virzītājs. Vecāki ir bērna mācību atbalstītāji ikdienā un sadarbojas ar skolotājiem.
Pirmsskolas obligātā satura pamats ir caurviju prasmes. Tās ietver bērna darbības, domāšanas, emocionālos un sociālos aspektus. Caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas, izpratni un pamatprasmes dažādos kontekstos jeb šādās mācību jomās: valodu, sociālās un pilsoniskās, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā, dabaszinātņu, matemātikas, tehnoloģiju, veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomās.
Pirmsskolas izglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti, bērnam beidzot pirmsskolu, un satura īstenošanas principi definēti vadlīniju IV nodaļā. Vadlīnijās noteikts, ka pedagoģiskais process un bērnu mācības, lai sasniegtu obligātā satura plānotos rezultātus :

  • tiek plānotas periodam vismaz 1 mēneša garumā par bērniem aktuālu tematu, formulējot galveno ziņu un izvēloties, kuras prasmes attīstīs;
  • organizētas dienas garumā, speciāli neveidojot atsevišķas, laika ziņā ierobežotas nodarbības mācību jomās;
  • latviešu valodu bērni mācās un iesaistās fiziskās aktivitātes katru dienu;
  • katru dienu daļa no mācībām notiek ārā;
  • plāno kopā pirmsskolas skolotājs ar speciālistiem: mūzikas, sporta skolotāju u.tml. Īsteno pirmsskolas skolotājs pats vai kopā ar speciālistiem, vienojoties, ko katrs darīs;
  • iekļaujot dažādus pasākumus, piemēram, kas saistīti ar valsts svētkiem, gadskārtu ieražām un tradīcijām.

Atbilstoši vadlīnijām ir izstrādāts pirmsskolas mācību programmas paraugs/
Lai nodrošinātu atbalstu pirmsskolu skolotājiem, ir izstrādāti jauni mācību un metodiskie līdzekļi, kas ir brīvi pieejami digitālajā resursu krātuvē .  Ar pašvaldības deleģējumu apgūstot kursu programmu “Tālākizglītotāju un mācīšanās konsultantu (vai ekspertu) sagatavošana pirmsskolām reģionu vajadzībām”, novados pakāpeniski veidojas skolotāju – mācīšanās konsultantu tīkls. Šobrīd jau 160 pirmsskolas skolotāji var sniegt atbalstu saviem kolēģiem vadlīniju īstenošanā.
Lai stiprinātu savu pārliecību un pilnveidotu profesionālo kompetenci, skolotāji tiek aicināti tiešsaistē apgūt pašmācības kursu programma "Skolotājs, kurš vada mācīšanos pirmsskolā".
2020./2021. mācību gadā pārmaiņas turpināsies pamatizglītībā un arī vidējās izglītības posmā – attiecīgi 1., 4. , 7. un 10. klasē.

Sadaļas arhīvs