Informācija par jau notikušajiem pasākumiem pieejama sadaļas arhīvā.

09.06.2020. A.Aukšmuksta.
Profesionālās kompetences pilnveides kursi "Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports."

VISC sadarbībā ar biedrību “Teātris un izglītība” organizē pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 36 stundu kursus “Improvizācijas teātra pamatnostādnes. Teātra sports.”, kuri notiks 2020.gada 10.- 13.augustā NVO namā, Ieriķu ielā 43a, Rīgā. Programmas vadītāja - teātra pedagoģe, mag.paed. Ligita Smildziņa.
Pieteikšanās dalībai kursos līdz 2020.gada 5.augustam, rakstot uz e-pasta adresi: ligita.smildzina@inbox.lv
Kontaktpersona: Biedrības “Teātris un izglītība” valdes priekšsēdētāja Ligita Smildziņa, tālr.29779758, e-pasta adrese: ligita.smildzina@inbox.lv

02.11.2012. K.Bulka.
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma "Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats"

Domājot par ārpusstundu pasākumu nozīmi mācību un audzināšanas procesā un to īstenošanas kvalitāti izglītības iestādēs, VISC ir sagatavojis pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu „Scenārijs – sarīkojuma literārais un dramaturģijas pamats” (A programma) 12 stundu apjomā. Programma saskaņota Izglītības un zinātnes ministrijā 2012.gada 24.aprīlī (lēmuma nr.160) un adresēta izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā un teātra un skatuves runas interešu izglītības pulciņu pedagogiem.
Piedāvājam pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm iespēju pedagogiem apgūt divu dienu (12 stundu) kursu programmu savā novadā vai pilsētā. Ieteicamais grupas dalībnieku skaits – 25 pedagogi.