Profesionālās izglītības programmas izstrādā izglītības iestādes, saskaņojot ar tās dibinātāju. Lai nodrošinātu profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās, profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītības satura izstrādi atbilstoši valsts standartiem, VISC organizē profesionālās izglītības programmu paraugu izstrādi, konsultē izglītības programmu izstrādē. Programmas licencējamas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Modulāras programmas izstrādā un rosina minēto programmu grozījumus Profesionālās izglītības kompetences centru organizētās metodiskās darba grupas sadarbībā ar citām profesionālās izglītības iestādēm, VISC un Nozaru ekspertu padomēm.

09.07.2020.
Pāreja uz jaunu standartu profesionālajā izglītībā

Izstrādāti ieteikumi izglītības programmu pielāgošanai, lai varētu uzsākt 2020./2021.m.g. 1.kursu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” .