Ilustratīvs attēls

2023. gada 11. jūlijā Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā(VPS) izglītības iestādēm ir iespēja iegūt centralizēto eksāmenu sertifikātus un uzzināt vērtējumus skolēniem, kuri kārtoja pārbaudījumus, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi. 

Vispārējās vidējās izglītības eksāmenu rezultāti portāla Latvija.lv e-pakalpojumā "Mani dati izglītības reģistros" pilnā apjomā būs pieejami sākot no 11.07.2023. plkst. 9.00, sertifikātu orģināli no minētā laika pieejami izglītības iestādēm.

JAUTĀJUMU GADĪJUMĀ:

VISC lietotāju atbalsta dienests 

Tālr.:+371 66051908

E-pasts: atbalsts@visc.gov.lv 

VISC Lietotāju atbalsta dienesta tīmekļa vietne:  VPS - VISC atbalsts (refined.site)

Nepilngadīgo izglītojamo vecāki un pilngadīgie skolēni eksāmenu rezultātus var apskatīt portālā Latvija.lv sadaļā "Mani dati izglītības reģistros." E-pakalpojumā parāda eksāmenu rezultātus, ja eksāmenā iegūti vairāk par 10%. Papildu  jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Lietotāju atbalsta dienestu, rakstot uz atbalsts@visc.gov.lv.

Centralizēto eksāmenu sertifikāti ir pieejami izglītības iestādēm. Aicinām vērsties pie konkrētās izglītības iestādes ar lūgumu nosūtīt Jums eksāmena sertifikātus elektroniskā dokumenta formā.
Lai iestātos augstākās izglītības iestādē ir jāinteresējas izvēlētajā augstākās izglītības iestādē par uzņemšanas kārtību. Vairākas iestādes izmanto elektroniskās pieteikšanās sistēmas, piemēram,
https://latvija.lv/studijas ir publicēta informācija informācija par pieteikšanos studijām 2023./2024. mācību gadam 11 augstākās izglītības iestādēs, kas izmanto vienoto pieteikšanās platformu. Tāpat elektronisku pieteikšanos nodrošina arī Rīga Stradiņa universitāte https://www.rsu.lv/aktualitates/pamaciba-ar-bildem-ka-elektroniski-pieteikties-studijam-rsu

Ja kādaI izglītības iestādeI šobrīd nav iespējas izsniegt sertifikātu - aicinām rakstīt uz atbalsts@visc.gov.lv.

Ja portālā "Mani dati izglītības reģistros", Jums nav redzams kāds no centralizēto eksāmenu sertifikātiem, tas nozīmē, ka skolēns konkrētajā eksāmenā nav ieguvis 10%. 

Kur var redzēt iegūto procentu skaitu eksāmenos, kuri netika nokārtoti?  Lai uzzinātu eksāmenā iegūtos procentus, aicinām sazināties ar Lietotāju atbalsta dienestu, rakstot uz atbalsts@visc.gov.lv. E-pastā norādot izglītojamā personas kodu.

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim ir tiesības rakstīt iesniegumu, kas adresēts VISC, ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Plašāka informācija un iesnieguma paraugs pieejams Valsts izglītības satura centra mājas lapā: https://www.visc.gov.lv/lv/jaunums/ko-darit-ja-neapmierina-sanemtais-vertejums-centralizetaja-eksamena Papildu  jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Lietotāju atbalsta dienestu, rakstot uz atbalsts@visc.gov.lv.

 Skolēnu uzrakstītie eksāmenu darbi ir pieejami izglītības iestādēm, tādēļ aicinām vērsties pie konkrētās skolas ar lūgumu sniegt iespēju apskatīt eksāmena darbu. Papildu  jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Lietotāju atbalsta dienestu, rakstot uz atbalsts@visc.gov.lv.

Svešvalodu eksāmenos skolēni, kuri demonstrē atbilstošas valodas zināšanas, saņem apliecinājumu par valodas apguves līmeni saskaņā ar Eiropas kopīgajām pamatnostādnēm (turpmāk – EKP).

  • Optimālajā līmeni B2 līmeņa iegūšanai nepieciešami 65% kopvērtējumā.

Rezultāts, kas ir zemāks par 65%, netiks izteikts atbilstoši EKP līmeņiem.   

  • Augstākajā līmenī B2 līmeņa iegūšanai nepieciešami 50% kopvērtējumā, C1 līmeņa iegūšanai – 83% kopvērtējumā.

Rezultāts, kas ir zemāks par 50%, netiks izteikts atbilstoši EKP līmeņiem.

Vai šogad ir nepieciešams centralizētā eksāmena (CE) sertifikāts papīra formātā?

Stājoties augstskolā Latvijā,  CE sertifikāts papīra formātā NAV nepieciešams. Saskaņā ar Elektronisko dokumentu likuma 4.pantu CE sertifikāta oriģināls ir tikai elektroniska dokumenta formātā. (e-doc)

  • Papīra sertifikāts šī mācību gada noslēgumā nav nepieciešams, jo vidējās izglītības dokumentu (11 augstākās izglītības iestādēs) dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros;
  • Ja augstākās izglītības iestādei nav pieejas vienotajiem valsts reģistriem, tad reflektants augstskolai var iesniegt CE sertifikātu elektroniska dokumenta formātā (tie šobrīd ir pieejami izglītības iestādēm, kurās skolēns kārtojis pārbaudījumus). 

Ir tikai viens izņēmuma gadījums, kurā skolēniem varētu būt nepieciešams saņemt CE sertifikātus papīra formātā - iestājai ārvalstu augstākās izglītības iestādē, kurā nav iespējas pārliecināties par Latvijā izsniegta e-dokumenta autentiskumu. 

Šādā gadījumā aicinām sūtīt iesniegumu Valsts izglītības satura centram, norādot augstskolu, kurā nepieciešams iesniegt sertifikātu papīra formātā. Pēc iesnieguma saņemšanas Valsts izglītības satura centrs atbilstoši Elektronisko dokumentu likumam sagatavos nepieciešamo sertifikāta kopiju papīra formātā.

Iesniegums pieejams: https://www.visc.gov.lv/lv/visparejas-izglitibas-pakalpojumi 

Kopumā šī mācību gada noslēgumā CE vidējās izglītības posma noslēgumā kārtoja vidēji 14 000 skolēnu optimālajā līmenī. Lielākais kārtotāju skaits augstākā līmeņa eksāmenos šajā mācību gadā bija svešvalodā, kuru kārtot izvēlējās teju 8000 skolēnu.

Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, šogad skolēniem bija jānokārto latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem  augstākajā līmenī. Arī vidusskolā eksāmena nokārtošanai jāiegūst vismaz 10% no kopvērtējuma. Šī gada eksāmenu sesija sākās jau mācību procesa laikā ar piekļuves nosacījumu izpildi un pievienošanu valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā. Šajā mācību gadā novērojama pozitīva tendence attiecībā uz eksāmenu kārtotāju skaitu dabaszinību nozares eksāmenos: būtiski pieaudzis kārtotāju skaits fizikā (958) un ķīmijā(970), kā arī sasniegts kārtotāju skaita rekords bioloģijā(2355).

2022./2023. mācību gada eksāmenu sesija sākās 15. maijā ar optimālā līmeņa eksāmenu latviešu valodā un augstākā līmeņa eksāmenu latviešu valodā un literatūrā. 

E-pakalpojums pieejams: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP181/Apraksts 

Šis ir pirmais mācību gads, kad visi skolēni gan pamata, gan vidējās izglītības posmā kārto eksāmenus atbilstoši jaunajam mācību saturam un pirmo reizi šajā mācību gadā noslēguma pārbaudījumi 9. klases skolēniem tika vērtēti centralizēti un sertifikāti izsniegti elektroniski.

Sākot ar 2022./2023. mācību gadu, noslēguma eksāmenu vērtējums tiek izteikts procentos, un, lai eksāmens tiktu uzskatīts par nokārtotu, tajā jāiegūst vismaz 10%