Izsniegs sertifikātus 9.klases skolēniem

Valsts izglītības satura centrs (VISC) rīt, 11. jūnijā, izsniegs 1757 vispārējās pamatizglītības sertifikātus izglītības iestāžu skolēniem mazākumtautību izglītības programmās, kuri šogad izvēlējās kārtot centralizētos eksāmenus latviešu valodā. 12. klašu skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem, kuri kārtoja noslēguma pārbaudījumus pamattermiņā, lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību, sertifikātus izsniegs sākot ar 30. jūniju. Skolēniem, kuri centralizētos eksāmenus kārtos papildu termiņā, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību plānots izsniegt 6. jūlijā.

Šogad Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas rezultātā tika atcelti valsts pārbaudījumi 9.klašu skolēniem, vienīgais izņēmums bija latviešu valodas eksāmens mazākumtautību izglītības programmās, kuru varēja kārtot pēc brīvprātības principa.

Lielākā daļa skolēnu šajā pārbaudījumā ir ieguvuši sertifikātu atbilstoši B1 un B2 līmenim.

Ņemot vērā to, ka šajā mācību gadā latviešu valodas eksāmens 9.klašu skolēniem mazākumtautību izglītības programmās bija pārbaudījums, kuru varēja kārtot brīvprātīgi, iegūtais eksāmena rezultāts nedrīkst būt kā kritērijs skolēna uzņemšanai nākamajā izglītības posmā, lai iegūtu vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību.

Vērtēšanas rezultātā secināms, ka vislielākās grūtības eksāmenā skolēniem sagādājusi klausīšanās daļa, savukārt rakstīšanas daļā, kurā skolēniem jāparāda radošuma prasmes, jāpaplašina vārdu krājums, pareizrakstība, temata izpratnes un uzdevumu nosacījumu rūpīga lasīšana. Lai uzlabotu lasītprasmi, nepieciešams atkārtot dažādas lasīšanas tehnikas.

Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus un iepriekšējā gada eksāmenu paraugus, kas pieejami VISC vietnē. Šobrīd tur tiek publicēti arī šā gada jau notikušo valsts pārbaudes darbu pamattermiņa uzdevumi

Ja skolēnu neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas to izskatīs un pārskatīs eksāmena vērtējumu.