Tiek izsniegti eksāmenu sertifikāti

30.jūnijā izglītības pārvaldēm tiek izsniegti 16000 centralizēto eksāmenu sertifikāti tiem jauniešiem, kuri pamattermiņā kārtoja centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. Šogad, lai saņemtu atestātu par vidējo izglītību, skolēniem bija jākārto latviešu valodas, matemātikas un pēc izvēles vienas svešvaloda eksāmens. 

Obligātos eksāmenus vidēji kārtoja 14 000 izglītojamo (latviešu valodā – 14229, matemātikā – 14376, angļu valodu kārtot bija izvēlējušies 12513 izglītojamo, krievu – 1766, vācu – 30, bet franču – 3). Šogad izglītojamajiem nebija obligāti jākārto izvēles eksāmeni, tomēr būtisku izmaiņu izvēles centralizēto eksāmenu kārtotāju skaitā nav (Latvijas un pasaules vēsture – 1481, bioloģija – 1201, fizika – 780, ķīmija – 619).

Pamatskolas beidzēji šogad tika atbrīvoti no valsts pārbaudes darbu kārtošanas. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, tika atcelta eksāmenu norise pamatskolas skolēniem, tā vietā skolēni veica diagnosticējošos darbus un mācību gadu pabeidza ar vērtējumu gadā.  Lai skolēni varētu uzsākt darba gaitas, pārbaudītu savas valsts valodas prasmes, mazākumtautību izglītības programmas apguvējiem pēc pašu izvēles tika piedāvāts kārtot latviešu valodas eksāmenu. Šo iespēju izmantoja 1772 skolēns.

Tāpat kā iepriekšējā mācību gadā izglītojamo mācību sasniegumi centralizētajos eksāmenos izteikti procentuāli. Novērtējums ierakstīts vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Eksāmena rezultātu procentos veido pareizo atbilžu attiecība punktos pret maksimāli iespējamo punktu skaitu eksāmenā vai tā daļā. Savukārt svešvalodu eksāmenā papildus procentuālajam novērtējumam tiek norādīts arī atbilstošais Eiropas kopīgajās pamatnostādnēs valodu apguvei (EKP) noteiktais valodas prasmes līmenis: C1 (95-100%), B2 (70-94%), B1 (40-69%). Izglītojamajiem, kuriem svešvalodu eksāmena rezultāts ir zemāks par 40%, vērtējums sertifikātā tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā. Sīkāka informācija sadaļā biežāk uzdotie jautājumi

  •  *CE vidējo rezultātu salīdzinājumā 2019.- 2021. ir iespējamas izmaiņas, ņemot vērā to, ka gandrīz katru obligāto CE papildtermiņā kārtoja ap 500 skolēnu.  

Šogad skolēnu sniegumos centralizētajos eksāmenos, salīdzinot ar pagājušo gadu, būtisku izmaiņu nav. Obligātajos eksāmenos tie par dažiem procentiem atšķiras no iepriekšējo gadu rezultātiem. Izvēles eksāmenos rezultāti ir mainīgi, bet noteikti jāņem vērā, ka to kārtotāju skaits ir neliels, kas arī ietekmē eksāmenu vidējo rezultātu. Salīdzinot eksāmenu rezultātus pa gadiem, jāņem vērā, ka COVID-19 pandēmijas dēļ tika daļēji mainīts eksāmena saturs, skolēni eksāmenus pildīja speciālās atbilžu lapās, kuras iepriekšējos gados nebija, eksāmeni notika bez starpbrīža.

Plašāka eksāmenu rezultātu statistiskā analīze būs pieejama šā gada septembrī.

Gatavojoties valsts pārbaudes darbiem, skolēni papildus varēja izmantot metodiskos materiālus, speciālistu izstrādātos ieteikums, kā arī iepriekšējā gada eksāmenu paraugus, kas pieejami VISC mājaslapā. VISC vietnē jau ir pieejami arī šā gada centralizēto eksāmenu uzdevumi, kritēriji tiks publicēti vēlāk.

Valsts izglītības satura centrs izsaka pateicību visām eksāmenu organizēšanā iesaistītajām personām par atbildīgo darbu veiksmīgas sesijas procesa nodrošināšanā, kā arī 519 skolotājiem, kuri izglītojamo darbus vērtēja tiešsaistē.

Sertifikāti tiks izsniegti 6.jūlijā tiem skolēniem, kuri kādu no noslēguma pārbaudījumiem kārtoja papildtermiņos.

Ja izglītojamo neapmierina centralizētajā eksāmenā iegūtais vērtējums, Administratīvā procesa likuma noteiktā kārtībā mēneša laikā pēc sertifikāta izsniegšanas, proti, līdz 30.jūlijam, viņam ir tiesības rakstīt VISC adresētu iesniegumu ar lūgumu pārskatīt eksāmenā saņemto vērtējumu. Īpaši izveidota VISC apelācijas komisija to izskatīs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

No šodienas 12.klašu absolventi un citi izglītojamie, kuri kārtoja centralizētos eksāmenus, var uzzināt savus CE vērtējumus, izmantojot latvija.lv e-pakalpojumu “Mani dati izglītības reģistros”