Ilustratīvs attēls

Informatīvais materiāls “2022./2023. mācību gada aktualitātes” sagatavots ar mērķi iepazīstināt izglītības iestādes un pašvaldības ar izmaiņām un jauninājumiem, kas sagaida jaunajā mācību gadā.

Šajā materiālā iekļauta informācija par šādām tēmām: pilnveidotās mācību pieejas ieviešana, profesionālā izglītība, valsts pārbaudes darbi, digitālie mācību resursi, pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi, metodiskais atbalsts, izglītojamo pasākumi un kalendārs un Ukrainas izglītojamie Latvijas izglītības sistēmā.

  • Pilnveidotās mācību pieejas sadaļa vēsta par mācīšanās kopienas pedagogu profesionālam atbalstam izveides rezultātiem un turpinājumu, jaunā mācību kursa “Projekta darbs” apguvei nepieciešamā atbalsta materiāla izveidi un vērtēšanas jautājumu izmaiņām.
  • Sadaļā “Profesionālā izglītība” iespējams uzzināt, kādas pārmaiņas ir notikušas Profesionālās izglītības likumā un kādi grozījumi vēl tiek plānoti. Tāpat iespējams iepazīties ar profesionālās izglītības programmu paraugiem, uzzināt PIKC metodiskā darba virsvadības un līdzatbildības uzdevumus, kā arī iepazīties ar jauninājumiem, kas gaidāmi līdz ar jaunās eksaminācijas sistēmas ieviešanu.
  • Informatīvais materiāls iepazīstina arī ar valsts pārbaudes darbu jaunās eksaminācijas sistēmas jauninājumiem un piedāvā tīmekļsemināru grafiku, kas palīdzēs izprast valsts pārbaudes darbu programmas un paraugus pamatizglītībā un padziļinātajos kursos. Tāpat ir iespējams uzzināt, kādas ir prasības vispārējās izglītības iegūšanai, lai varētu izsniegt atestātu 2022./2023. mācību gadā un turpmāk, ja līdz 2021./2022. mācību gadam 12. klases izglītojamajam ir izsniegta liecība.
  • Digitālo mācību resursu sadaļā iespējams iepazīties ar mācību resursiem, kas līdz šim bijuši pieejami digitāli, kā arī ar dažādām platformām, kur būs iespējams plānot digitālo mācību līdzekļu izveidi un izmantošanu; tāpat pieejama informācija par digitālo platformu lietošanas apguves kursiem.
  • Sadaļa “Pedagogu profesionālās pilnveides pasākumi” informē par Acadience ™ (DIBELS Next) specifiskajām mācībām pedagogu profesionālajai pilnveidei, Skola2030 sagatavotajiem kursiem un apmācībām, kā arī speciālajai izglītībai veltītajiem tiešsaistes semināriem un pasākumiem. Tāpat šajā sadaļā var iegūt informāciju par dažādiem pilnveides pasākumiem lietpratībā balstītā pilnveidotā mācību satura un jaunās mācīšanās pieejas ieviešanai. Ir iespējams iepazīties arī ar ESF projekta „Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” plānotajiem praktiskās darbības semināriem modulārās profesionālās izglītības programmu īstenošanā.
  • Tāpat informatīvajā materiālā pieejama informācija par metodiskā atbalsta kursiem, semināriem un pasākumiem, kā arī mācību priekšmetu olimpiāžu, ZPD aktivitāšu kalendārs un skaidrojums par to norises formām, tāpat pievienots arī saraksts ar starptautiskajām olimpiādēm un zinātniski pētniecisko darbu konkursiem.
  • Iespējams iepazīties arī ar plānotajiem interešu izglītības pasākumiem.
  • Sagatavota informācija arī par atbalstu skolām Ukrainas civiliedzīvotāju izglītošanā, kā arī par palīdzību tiem pedagogiem un Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas vēlas apgūt latviešu valodu.

2022./2023. mācību gada aktualitātes