Centralizētie eksāmeni dabaszinātņu mācību priekšmetos

Ar 2019./2020. mācību gadu bioloģijā, fizikā un ķīmijā izglītojamie visu uzdevumu risinājumus un atbildes rakstīs atbilžu lapās, kuras izglītojamie saņems kopā ar eksāmena Uzdevumu burtnīcu. Katrai eksāmena daļai ir cita atbilžu lapa. Pēc eksāmena atbilžu lapas tiks nosūtītas uz VISC, kur tās tiks skenētas un sagatavotas vērtēšanai tiešsaistē. Tāpēc ieraksti (arī zīmējumi, shēmas un grafiki) atbilžu lapās jāveic ar melnu vai tumši zilu pildspalvu katra uzdevuma atbildei paredzētajā vietā. Savukārt Uzdevumu burtnīca paliks skolā un tiks uzglabāta līdz sertifikātu izsniegšanai. Ieraksti Uzdevumu burtnīcā netiks vērtēti.

Bioloģijas, fizikas un ķīmijas eksāmena saturs tiek izstrādāts, ievērojot obligātā mācību satura apguves prasību indikatorus:

  Fizikas eksāmena visās daļās varēs izmantot eksāmena materiālam pievienoto formulu lapu:

   Ķīmijas eksāmena visās daļās varēs izmantot eksāmena materiālam pievienoto ķīmisko elementu periodisko tabulu:

    Bioloģijas eksāmena 2.daļas un 3.daļas uzdevumu risinājumus un atbildes izglītojamie ierakstīs atbilžu lapās:

     6.klases ieskaites matemātikā paraugs

     Ieskaites paraugs 2012.gada pavasarī tika aprobēts vairākās skolās un apspriests 2012.gada 29.oktobrī matemātikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārā, kurā tika mainīta vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm. Aicinām skolotājus ar matemātikas ieskaites paraugu iepazīstināt 6.klases skolēnus, to izmēģināt un pārrunāt darba rezultātus.

     Centralizēto eksāmenu svešvalodās mutvārdu daļu paraugi

     2011./2012.m.g. ir mainīti centralizēto eksāmenu angļu, vācu un franču valodā mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji 3.uzdevumā.
     VISC atbildīgās speciālistes par materiālu:
     Lidija Mitrofanova (tālr. 67814469, lidija.mitrofanova@visc.gov.lv – angļu, franču un vācu valoda)
     Ināra Zdanovska (tālr. 67814481, inara.zdanovska@visc.gov.lv – krievu valoda).

     Angļu valoda

      Videoieraksti: Student 1Student 2Student 3.

       

      Franču valoda

      Videoieraksti: Élève 1Élève 2Élève 3.

       

      Krievu valoda

       Videoieraksti: Schüler 1Schüler 2Schüler 3.

        

       Centralizēto eksāmenu paraugi matemātikā

       Interesentiem piedāvāti metodiskie materiāli par matemātikas centralizēto eksāmenu, kas saistīti ar izmaiņām mācību priekšmeta Matemātika mācību saturā (02.09.2008. MK noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem").

        Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas un darba paraugs

        2011./2012. mācību gadā latviešu valodas centralizēto eksāmenu kārtos izglītojamie, kuri apguvuši mācību priekšmeta standarta (02.09.2008. MK noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem") prasības. Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka visiem izglītojamiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību, jākārto latviešu valodas centralizētais eksāmens. Latviešu valodas eksāmena programma un saturs būs vienāds gan izglītojamiem, kuri apgūst latviešu mācībvalodas programmu, kā arī izglītojamiem, kuri apgūst mazākumtautības izglītības programmu.

        Dabaszinību ieskaites paraugs 6.klasei

        Latviešu valodas eksāmena programmas un darba parauga projekts