2022. gada 24. septembrī stājās spēkā grozījumi Imigrācijas likumā, kas paredz to, ka Krievijas Federācijas pilsoņiem, kas pirms citas valsts pilsonības saņemšanas bijuši Latvijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un uzturas Latvijā ar pastāvīgās uzturēšanās atļauju, kas saņemta saistībā ar Imigrācijas likuma 24.panta pirmās daļas 8.punktu, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023. gada 1. septembrim jāiesniedz dokuments, kas apliecina nokārtotu valsts valodas zināšanu pārbaudi vismaz pamata līmeņa 2. pakāpē (A2).

Reģistrēšanās pārbaudei: https://www.visc.gov.lv/lv/registresanas-parbaudei

Kādu vērtējumu un dokumentu iegūst?

Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja kopā visās prasmēs saņemti vismaz 50 punkti (50%):

VVPP pārbaude nokārtota

Vērtējums tiks saņemts 15 darba dienu laikā.

Kā saņem informāciju par rezultātu?

  • ierakstītā vēstulē pa pastu vai
  • personīgi VISC, sākot ar piecpadsmito darbdienu pēc pārbaudes nokārtošanas. Persona uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu un ar parakstu apliecina, ka valsts valodas prasmes apliecību ir saņēmusi.

Atkārtota pārbaudes kārtošana

  • Ja persona nenokārto pārbaudi, viņa tā paša vai augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi drīkst kārtot ne agrāk kā trīs mēnešus pēc pēdējās kārtotās pārbaudes.
  • Ja pārbaudē iegūts pozitīvs rezultāts, taču nav iegūta vajadzīgā valodas prasmes pakāpe, tad pārbaudi atkārtoti var kārtot jebkurā laikā, no jauna reģistrējoties eksāmenam.
  • Ja persona, kurai ir valsts valodas prasmes apliecība, kārto augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi, spēkā ir pēdējais personai labvēlīgais lēmums par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Personai iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību uzskata par nederīgu, un centrs par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā. Ja persona nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi atbilstoši līmenim, kuram tā bija pieteikusies, derīga ir iepriekš izsniegtā valsts valodas prasmes apliecība.

Kā apstrīdēt pārbaudes rezultātu

Pārbaudes rezultātus persona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā:

  • personīgi vai
  • nosūtot elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu.

Personas iesniegumu izskata apelācijas komisija.  

Apelācijas komisijas lēmumu paziņo iesniedzējam 10 darbdienu laikā rakstiski:

  • ierakstītā vēstulē pa pastu vai
  • elektroniska dokumenta formā.

Apelācijas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.