Par valsts valodas prasmes pārbaudi rakstiet uz e-pastu: vvpp@visc.gov.lv

vai

zvaniet uz tālruni: 67281232; 67814480; 60001613

VVPP limeni ikona

 

Valodas prasmes līmeņi un pakāpes

 

Uzdevuma paraugi, katra līmeņa,  pakāpes prasības un vērtēšanas kritēriji – PĀRBAUDES DARBU PROGRAMMĀS

VVPP līmeņi

Pārbaudes noteikumi

  • Sākot pārbaudi, pārbaudes norises vadītājs iepazīstina personu ar pārbaudes norises noteikumiem:
  • pārbaude jākārto patstāvīgi, bez citu personu palīdzības un neizmantojot palīgmateriālus;
  • pārbaudē drīkst izmantot tikai komisijas izsniegtos un informācijas sistēmā ievietotos pārbaudes materiālus;
  • aizliegts traucēt pārbaudes norisi, tostarp citas personas;
  • uzdevumu izpildi katrā pārbaudes daļā vērtē tikai tad, ja persona ir kārtojusi visas pārbaudes daļas.

Ja persona pārbaudes laikā neievēro pārbaudes norises noteikumus, pārbaudes norises vadītājs sastāda aktu par izdarīto pārkāpumu un izraida personu no pārbaudes telpas. Šādā gadījumā personas sniegumu nevērtē.

Pārbaudes rezultāts

Lēmums par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātu ir pieejams www.latvija.lv, sākot ar septīto darbdienu pēc pārbaudes kārtošanas dienas e-pakalpojumā Pieteikšanās apliecības, sertifikāta vai dublikāta saņemšanai”.

Ja persona lēmumu vēlas saņemt papīra formā, lēmuma kopija tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē pa pastu un to saņem aptuveni divu nedēļu laikā pēc pārbaudes kārtošanas dienas.

Pārbaudes rezultātu var apstrīdēt, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu [iesnieguma veidlapa]