Valsts valodas prasmes pārbaudes norise

Noteikumi, kas jāievēro pārbaudē

Ierodoties pārbaudes telpā, persona vērtētājiem uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
Pārbaudē jāievēro šādi noteikumi:

  • pārbaudē atļauts izmantot tikai komisijas izsniegtus valsts valodas prasmes pārbaudes materiālus;
  • pārbaudi kārto patstāvīgi;
  • pārbaudes materiālus aizpilda ar pildspalvu;
  • persona pārbaudes norises protokolā ar parakstu apliecina, ka ir kārtojusi pārbaudes rakstveida un mutvārdu daļu.

NB! Ja persona pārkāpj pārbaudes norises noteikumus, rakstveida daļas norises vadītāji sastāda aktu par izdarīto pārkāpumu un izraida personu no pārbaudes telpas. Personas pārbaudes darbu anulē. Personai ir tiesības mēneša laikā apstrīdēt aktā norādīto pārkāpumu, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra vadītājam.
Ja konstatēts, ka persona pārbaudes laikā veikusi prettiesiskas darbības Administratīvo pārkāpumu kodeksa izpratnē, centrs neizsniedz personai valsts valodas prasmes apliecību un anulē pārbaudes rezultātus. Šādā gadījumā persona drīkst atkārtoti kārtot pārbaudi ne agrāk kā pēc sešiem mēnešiem no pārbaudes dienas. Centra lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Pārbaudes ilgums

Rakstveida daļa (klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas testu aizpildīšana) –
pamata līmenim (A) – 90 minūtes;
vidējam un augstākajam (B un C) – 120 minūtes.
Mutvārdu daļa (intervija un runas uzdevumi) – 10–15 minūtes katrai personai.

NB! Ja persona atsakās kārtot kādu pārbaudes daļu (klausīšanās prasmi, lasītprasmi, rakstītprasmi vai runātprasmi) un nav atbrīvota no attiecīgās prasmes kārtošanas saskaņā ar 3.pielikumu, personas valsts valodas prasmi nevērtē.

Pārbaudes rezultātu paziņošana

Personu par pārbaudes rezultātiem informē 15 darbdienu laikā rakstiski vēstulē pa pastu vai elektroniska dokumenta formā.

Pārbaude ir sekmīgi nokārtota, ja kopā visās prasmēs saņemti vismaz 50 punkti (50%).
Pārbaude ar atvieglojumiem ir sekmīgi nokārtota, ja persona katrā kārtotajā prasmē ir saņēmusi vismaz 5 punktus un kopējais vērtējums ir vismaz puse no maksimālā iespējamā punktu skaita.

NB! Ja persona nenokārto pārbaudi, viņa tā paša vai augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi
drīkst kārtot ne agrāk kā trīs mēnešus pēc pēdējās kārtotās pārbaudes.

Valsts valodas prasmes apliecību var saņemt:

  • personīgi VISC, sākot ar piecpadsmito darbdienu pēc pārbaudes nokārtošanas. Persona uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu un ar parakstu apliecina, ka valsts valodas prasmes apliecību ir saņēmusi;
  • pēc personas lūguma valsts valodas prasmes apliecību var nosūtīt ierakstītā vēstulē kopā ar informāciju par pārbaudes rezultātiem.

NB! Ja persona, kurai ir valsts valodas prasmes apliecība, kārto augstāka valsts valodas prasmes līmeņa pārbaudi, spēkā ir pēdējais personai labvēlīgais lēmums par personas valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi. Personai iepriekš izsniegto valsts valodas prasmes apliecību uzskata par nederīgu, un centrs par to ievieto attiecīgu informāciju centra mājaslapā internetā. Ja persona nenokārto valsts valodas prasmes pārbaudi atbilstoši līmenim, kuram tā bija pieteikusies, derīga ir iepriekš izsniegtā valsts valodas prasmes apliecība.

Pārbaudes rezultātu apstrīdēšana

Pārbaudes rezultātus persona var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā:

 

personīgi vai

  • nosūtot elektroniska dokumenta formā vai vēstulē pa pastu. Personas iesniegumu izskata apelācijas komisija.

Apelācijas komisijas lēmumu paziņo iesniedzējam 10 darbdienu laikā rakstiski:

  • ierakstītā vēstulē pa pastu vai
  • elektroniska dokumenta formā.

Apelācijas komisijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.