Valsts valodas prasmes pārbaudes uzdevums ir novērtēt personas valsts (latviešu) valodas prasmes līmeni.

Valsts valodas prasmes pārbaude ir jākārto personām, kuram nepieciešama valsts valodas prasmes apliecība:

  • darba vajadzībām,
  • pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai,
  • Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai.

Valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību nosaka 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".

Persona ir tiesīga pretendēt uz pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanu vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu, ja ir apguvusi valsts valodu vismaz pamata līmeņa 2.pakāpē (A2).

NB! No 1992.gada 1.janvāra līdz 2001.gada 31.janvārim izsniegtās valsts valodas prasmes apliecības ir derīgas tikai amata un profesionālo pienākumu veikšanai.

Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai derīgas apliecības, kas izdotas, sākot ar 2001.gada 1.februāri.

 
Atbrīvojums no valsts valodas prasmes pārbaudes un atvieglojumi pārbaudē

Pārbaude nav jākārto personām:

  • kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā; darba devējam uzrāda izglītības dokumentu, kas apliecina, ka persona attiecīgo izglītību ieguvusi latviešu valodā;
  • kuras apguvušas akreditētu mazākumtautību izglītības programmu un kārtojušas centralizēto eksāmenu latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) vai centralizēto eksāmenu latviešu valodā un literatūrā (mazākumtautību izglītības programmās 12.klasei), ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;
  • kurām ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnozes, kas minētas  2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 3.pielikumā.

Pārbaudi ar atvieglojumiem kārto personas, kurām ir funkcionēšanas ierobežojumi, kas minēti 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" 3.pielikumā.

NB! Personas, kas ir atbrīvotas no pārbaudes, darba devējam vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonai uzrāda:

  • dokumentu, kas apliecina, ka persona attiecīgo izglītību ieguvusi latviešu valodā;
  • centralizētā eksāmena latviešu valodā sertifikātu;
  • ārsta rehabilitologa atzinumu.

Valsts valodas prasmes pārbaudi nodrošina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Valsts izglītības satura centra (VISC) Valsts valodas pārbaudes nodaļa.

Valsts valodas prasmi pārbauda valsts valodas prasmes pārbaudes komisija.

Kontaktinformācija:
Pasta adrese: Vaļņu iela 2 (711. kabinets), Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67281232; 67814480; 60001615