Valsts valodas prasmes pārbaude ir latviešu valodas kā svešvalodas pārbaude.
Valsts valodas prasmei ir noteikti trīs līmeņi: A (pamata), B (vidējais), C (augstākais).
Katram līmenim ir divas pakāpes:
zemākā – 1. pakāpe – un augstākā – 2. pakāpe.
Persona izvēlas, kura līmeņa un pakāpes pārbaudi kārtot.
Lai labāk sagatavotos pārbaudei, šeit var atrast uzdevumu paraugus katrai pakāpei.

Valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes ir noteiktas 2022.gada 8. marta Ministru kabineta noteikumos Nr.157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".

Papildu materiāli latviešu valodas apguvei A (pamata) līmenim

Vingrinājumi izpildīšanai papīra formā (PDF)

Pašpārbaudes vingrinājumi izpildīšanai tiešsaistē

Papildu materiāli internetā