Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" ESF projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" (vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros ir izstrādāti profesionālās izglītības programmu paraugi, kuru mērķis ir atvieglot un nodrošināt izglītības programmu izstrādes procesu profesionālām izglītības iestādēm, nodrošināt efektīvu izglītības kvalitātes vadību un uzraudzību, mazināt administratīvo slogu, atvieglojot dokumentu izstrādes un aprites procesus izglītības programmu licencēšanai.

>> Programmu paraugi