Speciālās pirmsskolas izglītības programmas paraugi

Speciālās pirmsskolas izglītības programmas paraugi ir pieejami 2018.gada 21.novembra MK noteikumos Nr.716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem" 3. un 4.pielikumā.
3.pielikums. Speciālās pirmsskolas izglītības programmas paraugs
4.pielikums. Mazākumtautību speciālās pirmsskolas izglītības programmas paraugs

Prasības vispārējās izglītības iestādēm

Atbalsta pasākumi un individuālais izglītības programmas apguves plāns izglītojamam ar speciālām vajadzībām ir pieejami 2019.gada 19.novembra Ministru kabineta noteikumos Nr.556 „Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” 1. un 2.pielikumā.
1.pielikums. Atbalsta pasākumi izglītojamiem ar speciālām vajadzībām vispārējās izglītības programmas apguvē
2.pielikums. Individuālais izglītības programmas apguves plāns izglītojamam ar speciālām vajadzībām

 

Mācību priekšmetu programmu paraugi speciālo izglītības programmu īstenošanai

 • Dabaszinības 1.-6.klasei [PDF]
 • Ģeogrāfija 5.-9.klasei [PDF]
 • Latviešu valoda 1.-9.klasei [PDF]
 • Latvijas vēsture [PDF]
 • Latvijas un pasaules vēsture 6.-8.klasei [PDF]
 • Literatūra 5.-9.klasei [PDF]
 • Matemātika 1.-9.klasei [PDF]
 • Mājturība un tehnoloģijas 1.-4.klasei [PDF]
 • Mājturība un tehnoloģijas 5.-9.klasei [PDF]
 • Mūzika 1.-9.klasei [PDF]
 • Pasaules vēsture [PDF]
 • Sociālās zinības 1.-4.klasei [PDF]
 • Sociālās zinības 5.-9.klasei [PDF]
 • Vizuālā māksla 1.-9.klasei [PDF]

Mācību priekšmetu programmu paraugi speciālās pamatizglītības programmu īstenošanai izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem

Izglītības programmas stundu plāna 1.variants

 • Dabaszinības 1.-6.klasei [PDF]
 • Informātika 5.-7.klasei [PDF]
 • Latviešu valoda 1.-9.klasēm [PDF]
 • Matemātika 1.-9.klasēm [PDF]
 • Mājturība un tehnoloģijas 1.-9.klasēm [PDF]
 • Mūzika 1.-9.klasēm [PDF]
 • Sociālās zinības 1.-9.klasēm [PDF]
 • Sports 1.-9.klasēm [PDF]
 • Vizuālā māksla 1.-9.klasēm [PDF]

Izglītības programmas stundu plāna 2.variants

 • Saskarsme, sports, sociālās zinības, vizuālā māksla 1.-9.klasēm [PDF]

 
Metodiskie ieteikumi speciālajā izglītībā

 • Dabaszinības 7.-9. klasei.
  Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem speciālo izglītības programmu mācību satura apguvei [PDF]
 • Latviešu valoda.
  Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem [PDF]
 • Matemātika.
  Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem [PDF]
 • Matemātika.
  Metodiskie ieteikumi profesionālās pamatizglītības programmām izglītojamajiem ar viegliem garīgās attīstības traucējumiem [PDF]
 • Mūzika.
  Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem [PDF]
 • Ritmika.
  Metodiskie ieteikumi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem [PDF]

 
Mācību līdzekļi speciālajā izglītībā

 • Mācību līdzekļi speciālo izglītības programmu (izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem) īstenošanai [PDF]