Krievijas Federācijas pilsoņiem saskaņā ar Imigrācijas likuma pārejas noteikumu 58. punktu, valsts valodas prasmes apliecība un citi nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē līdz 2023. gada 1. septembrim.

Informācija par valsts valodas prasmes pārbaudi Krievijas Federācijas pilsoņiem apkopotā veidā

IESNIEGUMA AIZPILDĪŠANA

  Iesnieguma veidlapa [PDF]  [DOC

 • Iesniegumā NAV JĀNORĀDA konkrēta pārbaudes adrese un laiks.
 • Varat norādīt pilsētu, kurā gribat kārtot pārbaudi – Liepājā, Rīgā vai Daugavpilī.

IESNIEGUMA VEIDLAPAS IESNIEGŠANA

 1. Vēstulē PA PASTU
  • Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050.
  • Pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms 2023. gada 24. marta.​​​​​​
    
 2. Elektroniskā dokumenta formā, parakstītu AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU
 3. PERSONĪGI, savu ierašanos piesakot telefoniski.
  Ja jūs iesniegumu vēlaties iesniegt PERSONĪGI, veiciet šādus soļus
 • No 1. februāra līdz 24. martam
 1. Zvaniet uz tālruņa numuru pilsētā, kurā gribat kārtot pārbaudi:
  • Rīga – 63771891
  • Daugavpils – 63771892
  • Liepāja – 63771893
 2. Saskaņojiet ierašanās laiku un vietu.
 3. Ierodieties klātienē noteiktajā laikā.
 4. Aizpildiet iesnieguma veidlapu pirms ierašanās klātienē.

Reģistrācijas vietas un darba laiks:

 • Rīgā, Strūgu ielā 4
  No 1. februāra līdz 24. martam.
  Darba dienās: 9.00–12.30, 13.00–17.00
   
 • Daugavpilī, Saules ielā 38

  7. martā 9.00–17.00

  8. martā 9.00–15.00

  20. martā 11.00–17.00

  21. martā 9.00–17.00

  22. martā 9.00–14.00

   

  Liepājā, Lielā ielā 14

  16. martā 11.00–17.00

  17. martā 9.00–14.00

Kā uzzināt savu pārbaudes laiku un vietu?

 • Reģistrējoties pārbaudei, jums piešķirs unikālo kodu,
 • sākot ar 27. martu, VISC tīmekļvietnē būs informācija par konkrētu pārbaudes laiku un vietu,
 • pēc unikālā koda VISC tīmekļvietnē varēsiet atrast savu pārbaudes laiku un vietu,
 • ja nevarat atrast informāciju VISC tīmekļvietnē, zvaniet uz tālruņa numuriem: 67281232; 67814480; 60001613.  

PIRMS PĀRBAUDES 

Par valsts valodas prasmes pārbaudi jāmaksā valsts nodeva 52 eiro apmērā. Nodevu maksā persona, kura nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Valsts nodevu nemaksā personas, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktam Ukrainas civiliedzīvotāju statusam. Tāpat no valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti tie trešo valstu pilsoņi, kuriem Latvijas Republikā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss. Ierodoties uz pārbaudi, personai būs jāuzrāda dokuments, kas apliecina šo statusu. Ja tiek konstatēts, ka persona neuzrāda minēto dokumentu un valsts nodevu nav samaksājusi, tad norises vadītājam ir tiesības neļaut kārtot pārbaudi. 

Maksājuma rekvizīti:

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas numurs Nr. 900 000 501 38

Konts: LV 63 TREL 10 60 15 09 23 000

Saņēmēja iestāde: Valsts kase Kods TREL LV 22

Maksājuma mērķis: Nodeva par valsts valodas prasmes pārbaudi

Ilustratīvs attēls VVPP

Valsts valodas prasmes pārbaužu grafiks. Pieejamās vietas un laiki

 

  Iesnieguma veidlapa [PDF]  [DOC

PIETEIKŠANĀS KLĀTIENĒ

Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas centrā
Vaļņu ielā 2, Rīgā, 1.stāvā

 • Pirmdiena - ceturtdiena no 9.00 - 12.30, 13.00 - 17.00 
 • Piektdienās no 9.00 - 12.30, 13.00 - 16.00
 • Informācija pa tālruni: 67281232; 60001611; 60001615; 67814480

Var sūtīt iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu

 • E–pasts: visc@visc.gov.lv
 • Reģistrēšanās un valsts nodevas samaksa par pārbaudi jāveic ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes  

Var sūtīt iesniegumu vēstulē pa pastu

 • Adrese: Valsts izglītības satura centrs, Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa, Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
 • Pasta zīmogs 10 dienas pirms pārbaudes.
 • Valsts nodevas samaksa par pārbaudi jāveic ne vēlāk kā nedēļu pirms pārbaudes

PIRMS PĀRBAUDES 

Par valsts valodas prasmes pārbaudi jāmaksā valsts nodeva 52 eiro apmērā. Nodevu maksā persona, kura nav Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Valsts nodevu nemaksā personas, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktam Ukrainas civiliedzīvotāju statusam. Tāpat no valsts nodevas samaksas ir atbrīvoti tie trešo valstu pilsoņi, kuriem Latvijas Republikā piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss. Ierodoties uz pārbaudi, personai būs jāuzrāda dokuments, kas apliecina šo statusu. Ja tiek konstatēts, ka persona neuzrāda minēto dokumentu un valsts nodevu nav samaksājusi, tad norises vadītājam ir tiesības neļaut kārtot pārbaudi. 

MAKSĀJUMA REKVIZĪTI:

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas numurs Nr. 900 000 501 38

Konts: LV 63 TREL 10 60 15 09 23 000

Saņēmēja iestāde: Valsts kase Kods TREL LV 22

Maksājuma mērķis: Nodeva par valsts valodas prasmes pārbaudi

Ilustratīvs attēls VVPP

Izziņas forma:

Iesniegums Izziņas saņemšanai [PDF]

Iesniegums Izziņas saņemšanai [DOC]

 

Pārbaude nav jākārto personām:

 • kura formālās izglītības ietvaros ir ieguvusi atbilstošu pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību latviešu valodā, ko apliecina attiecīgs dokuments (piemēram, diploms, sertifikāts, atestāts, izziņa no attiecīgās mācību iestādes), izņemot gadījumus, ja Valsts valodas centrs ir konstatējis, ka izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, kāda nepieciešama viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kas noteikta šo noteikumu 1. pielikumā;
 • kura līdz 2025. gada 1. septembrim apguvusi licencētu mazākumtautību izglītības programmu un nokārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. klasei, ko apliecina pamatizglītības izglītības sertifikāts;
 •  kura Eiropas skolā sekmīgi nokārtojusi latviešu valodas bakalaurāta eksāmenu, ko apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija;
 • kurai ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnoze, kas minēta noteikumu Nr.157 2. pielikumā);
 • kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • kura ir sasniegusi 75 gadu vecumu;

Persona, kura ir atbrīvota no pārbaudes, darba devējam vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonai uzrāda fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai psihiatra, vai bērnu psihiatra atzinumu Noteikumu Nr. 157 3. pielikums.

Pārbaudi ar atvieglojumiem kārto persona, kurai ir funkcionēšanas ierobežojumi, kas minēti MK noteikumu Nr.157 2. pielikumā. Persona, kas kārto pārbaudi ar ar atvieglojumiem, ierodoties uz pārbaudi, uzrāda fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atzinumu.

 • dokumentu, kas apliecina, ka persona attiecīgo izglītību ieguvusi latviešu valodā;
 • centralizētā eksāmena latviešu valodā sertifikātu;
 • ārsta rehabilitologa atzinumu.
 • Uz pārbaudi ierasties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms tās sākuma!
 • Pārbaudes telpās drīkst ienākt tikai persona, kas reģistrēta pārbaudei! Citas personas telpās, kur notiek pārbaude, nedrīkst ienākt!
 • Ienākot pārbaudes telpās, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu tā, lai ir izlasāmas personu apliecinošajā dokumentā iekļautās ziņas par personu (vārds, uzvārds, personas kods u.c.)!
 • Pārbaudes telpās mutes un deguna aizsegu (masku) var lietot pēc izvēles.
 • Nenākt pārbaudes telpās, ja ir hroniska saslimšana vai elpceļu slimības pazīmes (klepus, drudzis, iesnas, kakla sāpes u.tml.)!
 • Nenākt pārbaudes telpās, ja ir noteikta pašizolācija, karantīna vai stingra izolācija! 
 • Ievērot 2 metru distanci!
 • Mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm!
 • Pirms pārbaudes rakstveida daļas un mutvārdu daļas dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem!
 • Neklepot un nešķaudīt citiem virsū!
 • Nepieskarties mutei, acīm vai degunam, ja nav nomazgātas rokas!
 • Aicināt citus ievērot distancēšanās un higiēnas noteikumus!
 • Pārbaudes laikā ievērot pārbaudes komisijas norādījumus!

Pārbaudes telpās pirms tās sākuma un pārbaudes laikā epidemioloģiskos drošības pasākumus (roku un telpu dezinfekciju, distancēšanās uzraudzīšanu u.c.) nodrošinās pārbaudes organizatori.