Informācija par valsts valodas prasmes pārbaudi:

 e-pasts: vvpp@visc.gov.lv

vai

tālrunis: 67281232; 67814480; 60001613.

 1. IZVĒLAS PĀRBAUDES VIETU UN LAIKU

  1. Valsts valodas prasmes pārbaužu grafiks. Pieejamās vietas un laiki

 2. AIZPILDA IESNIEGUMU PAR PĀRBAUDES KĀRTOŠANU

  1.  Iesnieguma veidlapa [PDF]  [DOC

 3. NOSŪTA IESNIEGUMU

Iesniegumu sūta uz e-pastu vvpp@visc.gov.lv ar e-parakstu

Iesniegumu sūta pa pastu vēstulē uz adresi Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050, Valsts izglītības satura centrs, 711. kabinets.

Nodevu nemaksā persona, kura ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Nodevu nemaksā persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss. Persona, ierodoties uz pārbaudi, uzrāda derīgu izziņu, kas to apliecina.

Valsts nodevu nemaksā persona, kas atbilst Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajam Ukrainas civiliedzīvotāja statusam.

 • Nodeva par pārbaudi – 52 eiro.

Valsts nodeva jāsamaksā ne vēlāk kā septiņas darba dienas pirms konkrētās pārbaudes.

MAKSĀJUMA REKVIZĪTI:

Saņēmējs: Valsts kase, reģistrācijas numurs Nr. 900  000 501 38

Konts: LV 63 TREL 10 60 15 09 23 000

Saņēmēja iestāde: Valsts kase Kods TREL LV 22

Maksājuma mērķis: Nodeva par valsts valodas prasmes pārbaudi

 Summa: 52 EUR

 

! Ja uz pārbaudi nevar ierasties, persona par to paziņo uz tālruņa numuru 6001613; 67281232 vai uz e-pastu vvpp@visc.gov.lv.

Ja persona neierodas uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā un mēneša laikā pēc paredzētās pārbaudes neiesniedz centrā neierašanās iemeslus attaisnojošus dokumentus, valsts nodevu neatmaksā. Attaisnojošs iemesls ir, piemēram, būtiskas veselības problēmas vai citi no personas gribas un rīcības neatkarīgi faktori. 

 

PĀRBAUDES UZDEVUMU PARAUGI UN VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

SPIED: ŠEIT: https://www.visc.gov.lv/lv/parbaudes-programma

Pārbaude IR nokārtota, ja katrā prasmēminimums 60%.

Dokumentu par pārbaudes rezultātu saņem tikai tad, ja persona kārto VISAS pārbaudes daļas (izņemot, ja persona ir atbrīvota no kādas daļas).

Lēmums par pārbaudes rezultātu Valsts pārbaudījumu sistēmā būs septītajā darba dienā. Lēmumu var saņemt:

 

E-ADRESE

 uz oficiālo elektronisko adresi e-dokumenta formā (ja ir e-paraksts un izveidota e-adrese portālā Latvija.lv https://mana.latvija.lv/e-adrese/;

portālā www.latvija.lv e-dokumenta formā, izmantojot e-pakalpojumu Pieteikšanās apliecības, sertifikāta vai to dublikāta saņemšanai”.

 

 

PASTA IKONA

pa pastu ierakstītā vēstulē (maksas pakalpojums – 12,30 EUR; rēķinu jums izsniegs pārbaudes dienā). Rēķins jāsamaksā 7 darba dienu laikā, rēķinā obligāti jānorāda rēķina numurs, vārds, uzvārds, personas kods.

! Pa pastu ierakstīto vēstuli ar lēmumu saņem divu nedēļu laikā. 

 

Ja lēmums nav saņemts, zvanīt uz tālruņa numuru 6001613; 67281232 vai rakstīt uz e-pastu vvpp@visc.gov.lv.

Izziņas forma:

Iesniegums Izziņas saņemšanai [PDF]

Iesniegums Izziņas saņemšanai [DOC]

 

Pārbaude nav jākārto personām:

 • kura formālās izglītības ietvaros ir ieguvusi atbilstošu pamatizglītību, vidējo izglītību vai augstāko izglītību latviešu valodā, ko apliecina attiecīgs dokuments (piemēram, diploms, sertifikāts, atestāts, izziņa no attiecīgās mācību iestādes), izņemot gadījumus, ja Valsts valodas centrs ir konstatējis, ka izglītības iestādes vadītāja vai pedagoga valsts valodas zināšanas neatbilst valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei, kāda nepieciešama viņa profesionālo un amata pienākumu veikšanai un kas noteikta šo noteikumu 1. pielikumā;
 • kura līdz 2025. gada 1. septembrim apguvusi licencētu mazākumtautību izglītības programmu un nokārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā 9. klasei, ko apliecina pamatizglītības izglītības sertifikāts;
 •  kura Eiropas skolā sekmīgi nokārtojusi latviešu valodas bakalaurāta eksāmenu, ko apstiprina Izglītības un zinātnes ministrija;
 • kurai ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnoze, kas minēta noteikumu Nr.157 2. pielikumā);
 • kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu;
 • kura ir sasniegusi 75 gadu vecumu;

Persona, kura ir atbrīvota no pārbaudes, darba devējam vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersonai uzrāda fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai psihiatra, vai bērnu psihiatra atzinumu Noteikumu Nr. 157 3. pielikums.

Pārbaudi ar atvieglojumiem kārto persona, kurai ir funkcionēšanas ierobežojumi, kas minēti MK noteikumu Nr.157 2. pielikumā. Persona, kas kārto pārbaudi ar ar atvieglojumiem, ierodoties uz pārbaudi, uzrāda fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta atzinumu.

 • dokumentu, kas apliecina, ka persona attiecīgo izglītību ieguvusi latviešu valodā;
 • centralizētā eksāmena latviešu valodā sertifikātu;
 • ārsta rehabilitologa atzinumu.
 • Uz pārbaudi ierasties ne ātrāk kā 10 minūtes pirms tās sākuma!
 • Pārbaudes telpās drīkst ienākt tikai persona, kas reģistrēta pārbaudei! Citas personas telpās, kur notiek pārbaude, nedrīkst ienākt!
 • Ienākot pārbaudes telpās, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu tā, lai ir izlasāmas personu apliecinošajā dokumentā iekļautās ziņas par personu (vārds, uzvārds, personas kods u.c.)!
 • Pārbaudes telpās mutes un deguna aizsegu (masku) var lietot pēc izvēles.
 • Nenākt pārbaudes telpās, ja ir hroniska saslimšana vai elpceļu slimības pazīmes (klepus, drudzis, iesnas, kakla sāpes u.tml.)!
 • Nenākt pārbaudes telpās, ja ir noteikta pašizolācija, karantīna vai stingra izolācija! 
 • Ievērot 2 metru distanci!
 • Mazgāt rokas ar ūdeni un ziepēm!
 • Pirms pārbaudes rakstveida daļas un mutvārdu daļas dezinficēt rokas ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem!
 • Neklepot un nešķaudīt citiem virsū!
 • Nepieskarties mutei, acīm vai degunam, ja nav nomazgātas rokas!
 • Aicināt citus ievērot distancēšanās un higiēnas noteikumus!
 • Pārbaudes laikā ievērot pārbaudes komisijas norādījumus!

Pārbaudes telpās pirms tās sākuma un pārbaudes laikā epidemioloģiskos drošības pasākumus (roku un telpu dezinfekciju, distancēšanās uzraudzīšanu u.c.) nodrošinās pārbaudes organizatori.