Informācija, kas Tev ir jāzina par valsts pārbaudījumiem 2020.gadā

 1. Pamatizglītības sertifikāti tiks izsniegti šī gada 26.jūnijā, bet vispārējās vidējās izglītības sertifikāti – 24.jūlijā. Skolēni, kas kārtos vispārējās vidējās izglītības centralizētos eksāmenus papildtermiņā, sertifikātus saņems 30.jūlijā.
 2. Skolēni pēc centralizēto eksāmenu kārtošanas varēs saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti.
  Izziņas tiks izsniegtas no 10.jūlija saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – EUR 2,85.
  Lai saņemtu izziņu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.
 3. Centralizētā eksāmena rezultāts tiek izteikts procentuālā novērtējumā. Iegūto novērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst mācību priekšmeta standartā (2.pielikuma 10.punktā) noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā. Lai precīzāk izprastu piešķirto vērtējumu, aicinām iepazīties ar šī aprēķina metodiku.
 4. VISC nodrošina pamatizglītības sertifikātu un vispārējās vidējās izglītības sertifikātu dublikātu izsniegšanu saskaņā ar maksas pakalpojumu cenrādi – uz vietas EUR 3,56 par katru sertifikāta dublikātu, ja pa pastu – EUR 4,98 (par katru sertifikāta dublikātu). Lai saņemtu sertifikāta dublikātu, ir jāaizpilda iesniegums un jānosūta elektroniski vai jāiesniedz VISC.
 5. Ja ir nepieciešamība kādā ārvalstu augstskolā iesniegt tulkotu VISC sertifikātu, tulkojums jāveic un jāapstiprina notariāli. VISC izsniegtos sertifikātus svešvalodās netulko.

  Ieteikumi gatavojoties noslēguma pārbaudījumiem 2020.gadā

  Izmaiņas valsts pārbaudes darbu norisē

  Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā ārkārtas situāciju valstī un konsultējoties ar Veselības ministriju epidemioloģiskās drošības jautājumos, kā arī analizējot citu ES valstu pieeju valsts pārbaudes darbu organizēšanā, ir izvērtējis valsts pārbaudes darbu norises iespējamos risinājumus.
  Ņemot vērā, ka 2020.gada 30.aprīlī ir veikti grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 21.maija noteikumos Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem” un grozījumi Ministru kabineta 2019.gada 30.aprīļa noteikumos Nr.183 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2019./2020.mācību gadā”, kā arī Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus, VISC ir veicis izmaiņas Valsts pārbaudes darbu programmās 2019./2020.m.g.
  Galvenās izmaiņas eksāmenu programmās:

  • eksāmenu ilgums līdz 3 astronomiskajām stundām;
  • samazināts uzdevumu daudzums, saglabājot eksāmenu grūtības pakāpi;
  • svešvalodās nebūs valodas lietojuma daļas;
  • eksāmeniem netiek paredzēti starpbrīži.

  Centralizēto eksāmenu vērtēšana notiks attālināti, visām eksāmenu daļām būs atbilžu lapas. Tajās atbildes, uzdevumu risinājumu gaitu, zīmējumus drīkstēs veikt tikai ar tumšas (zilas/melnas) tintes pildspalvu. Atbilžu lapas VISC skenēs, lai skolotāji tās varētu vērtēt attālināti.
  Eksāmenu norises darbības laiki publicētiVISC vietnē.
  Ņemot vērā, ka izglītojamajiem jākārto mazāk eksāmenu, nekā bija paredzēts, VISC aicina izglītības iestādes pārliecināties, ka Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS) esošā pieteikumu informācija atbilst izglītojamo šī brīža izvēlei. Izglītojamie var mainīt savu izvēlēto eksāmenu  pieteikumu, to nosūtot elektroniskā vēstulē skolas administrācijai, kura savukārt veic izmaiņa VPIS līdz 15.maijam:

  • pieteikumi 9. klases eksāmeniem (matemātika, mācībvaloda, vēsture, svešvaloda) nav jāmaina;
  • pieteikumus izvēles eksāmenam latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei precizēt līdz 15.maijam;
  • vidējas izglītības eksāmenu kārtotāju pieteikumus labot atbilstoši izglītojamo izvēlei līdz 15.maijam;
  • ņemot vērā eksāmenu organizēšanas nosacījumus, izvērtēt skolas organizēto eksāmenu nepieciešamību un VPIS veikt korekcijas līdz 15.maijam.

  Lai 9.klases izglītojamajiem būtu vieglāk pieņemt lēmumu kārtot izvēles eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās, viņi jāinformē par iespēju iegūt valsts valodas prasmes apliecību, kārtojot valsts valodas atestācijas eksāmenu.
  Izvēles eksāmenus par vidējo vispārējo izglītību drīkst kārtot arī citu klašu vai kursu izglītojamie, izvērtējot šo eksāmenu kārtošanas nepieciešamību.
  Ņemot vērā, ka svešvalodu CE norise sāksies 2.jūnijā, līdz 15.maijam izglītības iestādes var veikt svešvalodas eksāmena aizstāšanu ar starptautiskās institūcijas pārbaudījumu.
  Plānojot eksāmenu norisi izglītības iestādē, jāņem vērā, ka valsts pārbaudījumu un konsultāciju norisei (pirmseksāmenu klātienes konsultācijas) jānotiek, stingri ievērojot Slimību profilakses un kontroles centra un Veselības ministrijas ieteikumus.