Oficiālā statistika un rezultātu raksturojums

Valsts izglītības satura centrs nodrošina oficiālo statistiku par 9. un 12.klases centralizēto eksāmenu rezultātiem, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem kritērijiem un ir iekļauta Oficiālās statistikas programmā. VISC Oficiālās statistikas publicēšanas datums ir 1. septembris.
Vairāk par Oficiālās statistikas sistēmu var uzzināt Centrālās statistikas pārvaldes vietnē.
VISC sagatavo kvalitatīvu oficiālo statistiku, ievērojot Oficiālās statistikas sistēmas kvalitātes politikā noteiktos principus.

VISC ir sagatavojis statistikas pārskatu par 2020./2021. mācību gada valsts pārbaudes darbu rezultātiem.

Apkopoti 47800 centralizēto eksāmenu par vispārējo vidējo izglītību darbu dati. Valsts pārbaudes darbu dati sniedz ikvienam interesentam priekšstatu par skolēnu sasniegumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī. Lai ranžētu jebkādus datus, ir jābūt adekvātam pamatojumam attiecīgo datu salīdzināšanai. Ir jāņem vērā gan attiecīgais kārtotāju skaits skolā, gan skolu tipi, atrašanās vieta u.c. sasniegumus ietekmējoši faktori.

Atbilstoši vidējās izglītības standartā noteiktajām prasībām centralizētajos eksāmenos sākot ar 2012./2013.mācību gadu izglītojamo sasniegumus izsaka tikai procentuālajā novērtējumā. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas centralizētajā eksāmenā atbilst vispārējās vidējās izglītības standartā noteiktajiem valodas prasmes līmeņu aprakstiem, papildus norāda valodas prasmes līmeni B1, B2 vai C1. Izglītojamajiem, kuri nesasniedz 40% robežu, vērtējums tiek izteikts tikai procentuālajā novērtējumā. Vidējo sasniegumu analīzē tiek izmantoti katra skolēna iegūtais vērtējums pret maksimāli iespējamo attiecīgajā eksāmenā. Šie dati tiek izteikti % jeb kopprocentos. Uz sertifikāta tas tiek atspoguļots kā kopvērtējums. Piemēram, ja matemātikas 12.klases eksāmenā maksimālie punkti bija 65 un skolēns ieguva 35,5 punktus (1.daļa –14 (56%), 2.daļa – 15 (50%), 3.daļa – 6,5 (65 %), tad kopprocents ir 54%. No šīm vērtībām arī tiek aprēķināts skolas vidējais un valsts vidējais vērtējums.

VISC uzsver, ka visas vidējās vērtības tiek rēķinātas no skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. Nekādā gadījumā valsts vidējās vērtības nedrīkst rēķināt, izmantojot skolu vidējās vērtības pārbaudījumos. Rēķinot vidējo no vidējā, tiek iegūti nekorekti aprēķina rezultāti.

Precīzāka informācija būs pēc apelācijai iesniegto darbu izskatīšanas.

Kopējā statistika

  • Centralizēto eksāmenu rezultātu datu fails [XLSX]
  • Centralizēto eksāmenu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa skolām priekšmetos [XLSX]
    (vidējie rezultāti izglītības iestādēs, sadalīti pa 10%; dati atjaunoti 17.08.2021.)
  • Centralizēto eksāmenu vidējo rezultātu salīdzinājums pa gadiem 2019.-2021. [PNG]
  • Necentralizēto eksāmenu kopvērtējums pa skolām priekšmetos [XLSX]
  • Necentralizēto valsts pārbaudījumu vērtējumu salīdzinājums pa gadiem 2019.-2021. [ZIP]

Centralizētie eksāmeni

Eksāmens Kopvērtējuma un daļu histogrammas Eiropas valodu prasmes līmeņu sadalījums Kopvērtējums pa dzimumiem Kopvērtējums pa skolu tipiem Kopvērtējums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Angļu valoda [ZIP] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Bioloģija [ZIP]   [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Fizika [ZIP]   [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Franču valoda [ZIP] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Krievu valoda [ZIP] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Ķīmija [ZIP]   [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Latviešu valoda 9.kl. [ZIP] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Latviešu valoda 12.kl. [ZIP]   [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Latvijas un pasaules vēsture [ZIP]   [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Matemātika [ZIP]   [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Vācu valoda [ZIP] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]

Necentralizētie pārbaudes darbi

3. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Mācībvaloda (latviešu, krievu, poļu) [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Matemātika [PNG]   [PNG] [PNG]

6. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Uzdevumu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Uzdevumu izpilde
Latviešu valoda (latviešu mācībvalodas izglītības programmās) [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Krievu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Poļu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Dabaszinības [PNG]   [PNG] [PNG]
Matemātika [PNG] [PNG] [PNG] [PNG]

9. klase

Diagnosticējošais darbs Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Uzdevumu izpilde
Latviešu valoda [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG]
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Krievu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Poļu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Angļu valoda [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG]
Franču valoda [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG]
Krievu valoda [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG]
Vācu valoda [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG]
Dabaszinības [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG]
Latvijas vēsture [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Matemātika [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]

12. klase

Eksāmens Punktu sadalījums Daļu salīdzinājums Salīdzinājums pēc urbanizācijas Salīdzinājums pēc skolas tipa Salīdzinājums pēc apmācības valodas Uzdevumu izpilde
Ekonomika [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG]
Ģeogrāfija [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG]
Informātika [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PNG] [PDF]
Krievu valoda un literatūra (mazākumtautību izglītības programmās) [PNG] [PNG] [PNG] [PNG]   [PDF]