Konkrētām profesiju grupām nepieciešamais valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe ir noteikta 2022. gada 8. marta Ministru kabineta noteikumu Nr. 157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” 1. pielikumā. 

Lai pretendētu uz pastāvīgās uzturēšanas atļaujas saņemšanu vai Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanu, nepieciešama pamata līmeņa 2. pakāpe (A2).

Valstī noteikto valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība

No 1992.gada
līdz 2000.gada 31.augustam
No 2000.gada 1.septembra
līdz 2009.gada 31.augustam
Kopš 2009.gada 1. septembra
Pirmā (zemākā) pakāpe 1 A A1 (pamata līmenis)
1 B A2 (pamata līmenis)
Otrā (vidējā) pakāpe 2 A B1 (vidējais līmenis)
2 B B2 (vidējais līmenis)
Trešā (augstākā) pakāpe 3 A C1 (augstākais līmenis)
3 B C2 (augstākais līmenis)

 
Valsts valodas prasmes vērtējumi un apzīmējumi centralizēto eksāmenu sertifikātos un valsts valodas prasmes apliecībās

9.klases mazākumtautību skolu izglītības dokumenti

VVPPP
(apliecības)

2012. gada jūnijs – 2022. gada 31. augusts (sertifikāti latviešu valodas CE ar procentuālajam vērtējumam atbilstošu valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi).

2004.gada jūlijs–2011.gada 31.augusts (sertifikāti latviešu valodas CE ar atbilstošu valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi) 2002.jūlijs –2003.gada 1.septembris (pamatizglītības sekmju izrakstā atbilstoši vērtējumam norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe 2000./2001. mācību gadā, 2001.gada jūlijs (centrs sekmju izrakstā ieliek zīmogu ar atbilstošu līmeni un pakāpi) Līdz 2000.gada jūlijam (pamatojoties uz eksāmena protokoliem, izglītības iestāžu izdotas valsts valodas prasmes apliecības)
A1 5–29,99% F 4 balles (1A) 4 balles (1A ) Zemākā pakāpe
A2 30–49,99% E 6–5 balles (1B) 6–5 balles (1B)
B1 50–67,99% D 7–8 balles (2A) 7–8 balles (2A) Vidējā pakāpe
B2 68–84,99% C 9–10 balles (2B) 9–10 balles (2B)
C1 85–94,99% B Augstākā pakāpe
C2 95–100% A

12.klases mazākumtautību skolu izglītības dokumenti

VVPPP
(apliecības)
2001.gada jūlijs–2011.gada 31.augusts (sertifikāti ar atbilstību VVPP līmeņiem un pakāpēm) 2000.gada jūlijs
(sertifikātos atbilstoši vērtējumam ieraksts par valsts valodas prasmes pakāpi)
Līdz 2000.gada jūlijam
(pamatojoties uz eksāmena protokoliem, izglītības iestāžu izdotas valsts valodas prasmes apliecības)
A1 F Zemākā pakāpe Zemākā pakāpe
A2 E
B1 D Vidējā pakāpe Vidējā pakāpe
B2 C
C1 B Augstākā pakāpe Augstākā pakāpe
C2 A