Latvijā ir noteikti trīs valsts valodas prasmes līmeņi:

  • pamata jeb A līmenis,
  • vidējais jeb B līmenis,
  • augstākais jeb C līmenis.

Katram līmenim ir divas pakāpes:

  • zemākā pakāpe;
  • augstākā pakāpe.

Valsts valodas prasmes līmeņi un pakāpes ir noteikti 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi".

III. Valsts valodas zināšanu apjoms

15. Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trijos valodas prasmes līmeņos:
15.1. pamata līmenis – A;
15.2. vidējais līmenis – B;
15.3. augstākais līmenis – C.

16. Katram valsts valodas prasmes līmenim ir divas pakāpes: zemākā – 1.pakāpe un augstākā – 2.pakāpe.

17. Valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe norāda uz šādu personas valsts valodas zināšanu un prasmju apjomu:
17.1. pamata līmeņa 1.pakāpe (A1) – persona spēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršām ikdienas tēmām, minimāli lieto profesionālo leksiku, lasa un saprot īsus un vienkāršus tekstus (piemēram, sludinājumus, reklāmas, paziņojumus), prot uzrakstīt personiska satura ziņas (piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi, izglītību, nodarbošanos), uztver un saprot lēnā tempā skaidri runātus neliela apjoma elementāras struktūras tekstus par zināmiem tematiem;
17.2. pamata līmeņa 2.pakāpe (A2) – persona spēj vienkāršos teikumos sazināties par ikdienas un viņai zināmām profesionālām tēmām, lasa un saprot vienkāršus tekstus par sadzīvi un darbu, prot aizpildīt tipveida dokumentus (piemēram, veidlapas, rēķinus, kvītis), prot uzrakstīt personiska satura īsus tekstus, uztver un saprot dabiskā tempā skaidri runātus neliela apjoma ar personas darbu un sadzīvi saistītus tekstus;
17.3. vidējā līmeņa 1.pakāpe (B1) – persona spēj risināt vienkāršu dialogu par sadzīves un viņai zināmām profesionālām tēmām, īsi formulēt savu viedokli, lasa un saprot vienkārša satura dažādas tematikas tekstus, spēj uzrakstīt tipveida dokumentus (piemēram, iesniegumus, pilnvaras, aktus), kā arī vienkāršus tekstus par sadzīves vai ar personas darbu saistītām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus vienkāršas struktūras tekstus par profesionālām vai sadzīves tēmām;
17.4. vidējā līmeņa 2.pakāpe (B2) – persona spēj sarunāties par sadzīves un profesionāliem jautājumiem, skaidri formulēt un pamatot savu viedokli, lasa un saprot dažāda satura tekstus, spēj uzrakstīt darbam nepieciešamos dokumentus (piemēram, izziņas, pārskatus, protokolus, ziņojumus, aktus), kā arī izvērstus tekstus par sadzīves un profesionālām tēmām, uztver un saprot dabiskā tempā runātus tekstus par dažādām tēmām;
17.5. augstākā līmeņa 1.pakāpe (C1) – persona spēj brīvi sarunāties, pietiekami izvērsti izteikt un pamatot savu viedokli par dažādām tēmām, lasa un saprot dažāda satura un sarežģītības tekstus, spēj uzrakstīt dažādus lietišķos rakstus (piemēram, ieteikumus, raksturojumus, oficiālas vēstules), kā arī citus tekstus, bez grūtībām uztver un saprot dabiskā un raitā tempā runātus atšķirīgas struktūras tekstus par dažādām tēmām;
17.6. augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2) – persona spēj pilnīgi brīvi sazināties, izvērsti diskutēt par dažādām tēmām (arī par mazāk zināmām un sarežģītām tēmām un problēmām), spēj veidot sarunu atbilstoši situācijai, variēt valodas izteiksmes līdzekļus, pilnībā izprot dažāda satura, sarežģītības un stila tekstus, uztver zemtekstu un nozīmes nianses; spēj uzrakstīt dažādu veidu dokumentus, kā arī citus tekstus, uztver un pilnībā saprot jebkurā tempā runātus dažādas struktūras un tematikas tekstus.

 
Valstī noteikto valsts valodas prasmes līmeņu apzīmējumi un atbilstība

No 1992.gada
līdz 2000.gada 31.augustam
No 2000.gada 1.septembra
līdz 2009.gada 31.augustam
Kopš 2009.gada 1. septembra
Pirmā (zemākā) pakāpe 1 A A1 (pamata līmenis)
1 B A2 (pamata līmenis)
Otrā (vidējā) pakāpe 2 A B1 (vidējais līmenis)
2 B B2 (vidējais līmenis)
Trešā (augstākā) pakāpe 3 A C1 (augstākais līmenis)
3 B C2 (augstākais līmenis)

 
Valsts valodas prasmes vērtējumi un apzīmējumi centralizēto eksāmenu sertifikātos un valsts valodas prasmes apliecībās

9.klases mazākumtautību skolu izglītības dokumenti

VVPPP
(apliecības)
Kopš 2012.gada jūnija
(sertifikāti latviešu valodas CE ar atbilstošu valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi)
2004.gada jūlijs–2011.gada 31.augusts (sertifikāti latviešu valodas CE ar atbilstošu valsts valodas prasmes līmeni un pakāpi) 2002.jūlijs –2003.gada 1.septembris (pamatizglītības sekmju izrakstā atbilstoši vērtējumam norādīts valsts valodas prasmes līmenis un pakāpe 2000./2001. mācību gadā, 2001.gada jūlijs (centrs sekmju izrakstā ieliek zīmogu ar atbilstošu līmeni un pakāpi) Līdz 2000.gada jūlijam (pamatojoties uz eksāmena protokoliem, izglītības iestāžu izdotas valsts valodas prasmes apliecības)
A1 5–29,99% F 4 balles (1A) 4 balles (1A ) Zemākā pakāpe
A2 30–49,99% E 6–5 balles (1B) 6–5 balles (1B)
B1 50–67,99% D 7–8 balles (2A) 7–8 balles (2A) Vidējā pakāpe
B2 68–84,99% C 9–10 balles (2B) 9–10 balles (2B)
C1 85–94,99% B Augstākā pakāpe
C2 95–100% A

12.klases mazākumtautību skolu izglītības dokumenti

VVPPP
(apliecības)
2001.gada jūlijs–2011.gada 31.augusts (sertifikāti ar atbilstību VVPP līmeņiem un pakāpēm) 2000.gada jūlijs
(sertifikātos atbilstoši vērtējumam ieraksts par valsts valodas prasmes pakāpi)
Līdz 2000.gada jūlijam
(pamatojoties uz eksāmena protokoliem, izglītības iestāžu izdotas valsts valodas prasmes apliecības)
A1 F Zemākā pakāpe Zemākā pakāpe
A2 E
B1 D Vidējā pakāpe Vidējā pakāpe
B2 C
C1 B Augstākā pakāpe Augstākā pakāpe
C2 A