valval.gif
Valsts valodas prasmes pārbaude notiek trim līmeņiem (A, B, C). Sekmīgi nokārtojot pārbaudi, persona saņem valsts valodas prasmes apliecību.
Sākumlapa > Valsts valodas prasmes pārbaude > Reģistrēšanās pārbaudei

Reģistrēšanās pārbaudei

parb_vietas.jpgValsts valodas pārbaužu grafiks

 
Lai pieteiktos valsts valodas prasmes pārbaudēm, lūdzam iepazīties ar Valsts valodas pārbaužu grafiku [PDF]

Iesniegums, valsts nodeva un juridiskās personas pieprasījums

 
Fiziskā persona ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pārbaudes

Juridiskā persona ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms pārbaudes

 • iesniedz pieprasījumu valsts valodas prasmes nodrošināšanai [PDF] [DOC]

 
Iesniegumu iesniedz:

iesniegumu_personigi.jpg 
PERSONĪGI

pilsētā, kurā vēlas kārtot pārbaudi, un uzrāda:

 • derīgu personu apliecinošu dokumentu;
 • ja persona ir tiesīga maksāt valsts nodevu samazinātā apmērā – dokumentu, kas apliecina šīs tiesības;
 • ja persona ir tiesīga un vēlas kārtot pārbaudi ar atvieglojumiem, viņa iesniedz ārsta rehabilitologa atzinumu, kurā norādīti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi.

iesniegumu_elektroniski.jpgELEKTRONISKĀ DOKUMENTU FORMĀ

Dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu MK 28.06.2005. noteikumos Nr.473 minētajos datņu formātos.

Ja persona nosūta iesniegumu elektroniskā dokumenta formā, citus nepieciešamos dokumentus persona uzrāda, ierodoties uz pārbaudi:

 • derīgu personu apliecinošu dokumentu;
 • ja persona ir tiesīga maksāt valsts nodevu samazinātā apmērā – dokumentu, kas apliecina šīs tiesības;
 • ja persona ir tiesīga un vēlas kārtot pārbaudi ar atvieglojumiem, viņa iesniedz ārsta rehabilitologa atzinumu, kurā norādīti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi.

iesniegumu_pasts.jpgNOSŪTA VĒSTULĒ PA PASTU

Adrese:

Valsts izglītības satura centra Valsts valodas pārbaudes nodaļai,
Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
(pasta zīmogs ne vēlāk kā 10 dienas pirms pārbaudes)

Ja persona iesniegumu nosūta pa pastu, citus nepieciešamos dokumentus persona uzrāda, ierodoties uz pārbaudi:

 • derīgu personu apliecinošu dokumentu;
 • ja persona ir tiesīga maksāt valsts nodevu samazinātā apmērā – dokumentu, kas apliecina šīs tiesības;
 • ja persona ir tiesīga un vēlas kārtot pārbaudi ar atvieglojumiem, viņa iesniedz ārsta rehabilitologa atzinumu, kurā norādīti ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi.

Konkrētās pārbaudes vietu un laiku ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrēšanas VISC darbinieks paziņo:

 • rakstiski, ja persona iesniedz iesniegumu personīgi. Persona parakstās par attiecīgās informācijas saņemšanu;
 • rakstiski (ierakstītā vēstulē pa pastu), ja persona iesniegumu atsūtījusi pa pastu;
 • elektroniska dokumenta formā, ja persona iesniegusi iesniegumu elektroniska dokumenta formā.

NB! Ja persona nevar ierasties uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā, viņa ne vēlāk kā vienu darbdienu pirms pārbaudes paziņo par to centra darbiniekam pilsētā, kur tā reģistrējusies pārbaudei.
Ja persona neierodas uz pārbaudi norādītajā vietā un laikā un mēneša laikā pēc paredzētās pārbaudes neiesniedz centrā neierašanās iemeslus attaisnojošus dokumentus, viņa atkārtoti reģistrējas pārbaudei un atkārtoti maksā valsts nodevu.