eksvisp.jpg
Valsts izglītības satura centrs (VISC) atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas ēkā, Rīgā, Vaļņu ielā 2, 7.stāvā (dažas daļas arī 6.stāvā)

Pārbaudes darbu paraugi

14.12.2018. A.Cābelis.
Diagnosticējošie darbi un centralizētie eksāmeni dabaszinātņu mācību priekšmetos 2018./2019.mācību gadā

Ievērojot skolotāju asociācijā ieteiktos priekšlikumus, sākot ar 2018./2019.mācību gadu fizikas, ķīmijas un bioloģijas centralizētajos eksāmenos būs starpbrīdis pēc 1.daļas.
Ar šo mācību gadu arī ķīmijas eksāmenā, tāpat kā fizikas eksāmenā jau gadu iepriekš, izglītojamie visu trīs eksāmena daļu uzdevumu risinājumus rakstīs atbilžu lapās.

Bioloģijas, fizikas un ķīmijas eksāmena saturs tiek izstrādāts, ievērojot obligātā mācību satura apguves prasību indikatorus:

Fizikas eksāmena visās daļās varēs izmantot eksāmena materiālam pievienoto formulu lapu:

Ķīmijas eksāmena visās daļās varēs izmantot eksāmena materiālam pievienoto ķīmisko elementu periodisko tabulu:

Bioloģijas, fizikas un ķīmijas eksāmena 1.daļas atbildes izglītojamie ierakstīs atbilžu lapā:

Fizikas un ķīmijas eksāmena 2.daļas uzdevumu risinājumus un atbildes izglītojamie ierakstīs atbilžu lapā:

Fizikas un ķīmijas eksāmena 3.daļas uzdevumu risinājumus un atbildes izglītojamie ierakstīs atbilžu lapās

31.08.2017. A.Cābelis. Papildināts 20.12.2017.
Diagnosticējošie darbi un centralizētie eksāmeni dabaszinātņu mācību priekšmetos 2017./2018.mācību gadā

Iepriekšējos divos mācību gados atbilstoši Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam plānotajam dabaszinātņu mācību priekšmetos notika diagnosticējošie darbi un piloteksāmeni. Rezultāti ir apkopoti VISC vietnes sadaļā "Vispārējā izglītība. Pārbaudes darbi. Metodiskie materiāli". Skolotāju aptaujās saņēmām labas atsauksmes par diagnosticējošajiem darbiem 10.klasē (ievadvērtēšana, uzsākot mācības vidusskolas posmā) un 11.klasē (laboratorijas darbs). Vērtīgu pieredzi ieguva darbu veidotāji, organizējot fizikas un ķīmijas diagnosticējošā darba izpildi tiešsaistē. Savukārt laboratorijas darba mērķis bija novērtēt skolēnu eksperimentālo prasmju apguvi mācību procesa vidusposmā (11.klases beigās), lai varētu koriģēt mācību procesu, ja tas nepieciešams. Laboratorijas darbi fizikā un ķīmijā notika vienlaikus, un tos veica vairāk nekā 5000 skolēnu, kas ievērojami pārsniedz centralizēto eksāmenu kārtojušo skolēnu skaitu šajos priekšmetos.

Lai uzsvērtu eksperimentālo un pētniecisko prasmju nozīmi mācību priekšmetu apguvē un lai iesaistītu pēc iespējas lielāku skaitu skolēnu laboratorijas darbu izstrādē, 2017./2018.mācību gadā VISC turpinās piedāvāt skolām diagnosticējošos laboratorijas darbus 11.klasē fizikā un ķīmijā. To norise paredzēta vienlaicīgi 2018.gada 10.aprīlī. Izglītības iestādes varēs ļaut skolēniem izvēlēties, kura diagnosticējošā darba norisē viņi vēlas piedalīties. Diagnosticējošos darbus matemātikā 8.klasei, dabaszinātnēs 9.klasei, fizikā un ķīmijā 10.klasē VISC šogad vairs neveidos.

Ievērojot skolotāju metodiskajās apvienībās izteiktos priekšlikumus un piloteksāmena rezultātus, sākot ar 2017./2018. mācību gadu veiktas izmaiņas centralizētā eksāmena fizikā, ķīmijā un bioloģijā darba uzbūvē - atcelta skolās izstrādāto laboratorijas darbu (eksāmena 4.daļa) iesniegšana centralizētajā eksāmenā fizikā, ķīmijā un bioloģijā. Eksāmenā netiek mainīts maksimālais iegūstamo punktu skaits. Eksāmenā daļa uzdevumu, tāpat kā līdz šim, pārbaudīs eksperimentālo un pētniecisko zināšanu lietojumu. Skolēnam rakstiski (alternatīvs eksperimentālajam darbam) būs jādemonstrē zināšanu lietojums: problēmas saskatīšanā un eksperimenta gaitas plānošanā, darba piederumu izvēlē, novērojumu un mērījumu veikšanā, eksperimenta datu reģistrēšanā ar nepieciešamo precizitāti un eksperimenta datu izskaidrošanā un novērtēšanā. Diagnosticējošo darbu un eksāmenu programmas tiks publicētas VISC interneta vietnē 2018.gada janvārī.

Bioloģijas, fizikas un ķīmijas centralizētā eksāmena saturs tiks izstrādāts, ievērojot obligātā mācību satura apguves prasību indikatorus:

Fizikas centralizētā eksāmena visās daļās varēs izmantot eksāmena darbā publicēto formulu lapu:

Ķīmijas centralizētā eksāmena visās daļās varēs izmantot eksāmena darbā publicēto ķīmisko elementu periodisko tabulu:

Bioloģijas, fizikas un ķīmijas centralizētā eksāmena 1.daļas atbildes izglītojamie ierakstīs atbilžu lapā:

Fizikas centralizētā eksāmena 2.daļas un 3.daļas uzdevumu risinājumus un atbildes izglītojamie ierakstīs atbilžu lapās:

22.04.2015. A.Cābelis.
2015./2016.m.g. 12.klases piloteksāmena fizikā, ķīmijā un dabaszinībās paraugs

2015.gada 12.janvārī VISC organizēja semināru par obligāto izvēles centralizēto eksāmenu fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu. Tajā piedalījās Latvijas Universitātes Dabaszinātņu un matemātikas izglītības centra, augstskolu un izglītības iestāžu pārstāvji. Seminārā tika izstrādāta koncepcija par pilotprojektu eksāmenu struktūru. Pēc semināra VISC izveidoja darba grupas, kuras izstrādāja 2015./2016.mācību gada pilotprojekta eksāmenu paraugu programmas un eksāmenu paraugus. Aprīlī pilotprojekti apspriesti fizikas un ķīmijas skolotāju metodisko apvienību vadītāju semināros. Aicinām skolotājus iepazīties ar pilotprojektu materiāliem, aprobēt tos 12.klasē mācību procesā un apspriest rezultātus un priekšlikumus par pilotprojektu programmām un eksāmenu paraugiem līdz šā mācību gada beigām sūtīt uz e-pastu austris.cabelis@visc.gov.lv

06.11.2012. I.Kamarūte.
2012./2013.mācību gada 6.klases ieskaites matemātikā paraugs

Ieskaites paraugs 2012.gada pavasarī tika aprobēts vairākās skolās un apspriests 2012.gada 29.oktobrī matemātikas skolotāju metodisko apvienību vadītāju seminārā, kurā tika mainīta vērtēšanas skala pārejai no punktiem uz ballēm. Aicinām skolotājus ar matemātikas ieskaites paraugu iepazīstināt 6.klases skolēnus, to izmēģināt un pārrunāt darba rezultātus.
>> Par ieskaites paraugu
>> Ieskaites paraugs

27.04.2012. L.Mitrofanova.
Centralizēto eksāmenu svešvalodās mutvārdu daļu paraugi

2011./2012.m.g. ir mainīti centralizēto eksāmenu angļu, vācu un franču valodā mutvārdu daļas vērtēšanas kritēriji 3.uzdevumā.
VISC atbildīgās speciālistes par materiālu:
Lidija Mitrofanova (tālr. 67814469, lidija.mitrofanova@visc.gov.lv – angļu, franču un vācu valoda)
Ināra Zdanovska (tālr. 67814481, inara.zdanovska@visc.gov.lv – krievu valoda).

Par centralizēto eksāmenu paraugiem svešvalodās (angļu, franču, krievu un vācu valodā)

Angļu valoda

Franču valoda

Krievu valoda

Vācu valoda

17.10.2012. J.Vilciņš.
Centralizēto eksāmenu paraugi matemātikā

Interesentiem piedāvāti metodiskie materiāli par matemātikas centralizēto eksāmenu, kas saistīti ar izmaiņām mācību priekšmeta Matemātika mācību saturā (02.09.2008. MK noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem").

23.08.2011. K.Špūle.
Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas un darba paraugs

2011./2012. mācību gadā latviešu valodas centralizēto eksāmenu kārtos izglītojamie, kuri apguvuši mācību priekšmeta standarta (02.09.2008. MK noteikumi Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmetu standartiem") prasības. Ministru kabineta noteikumos noteikts, ka visiem izglītojamiem, kuri iegūst vispārējo vidējo izglītību, jākārto latviešu valodas centralizētais eksāmens. Latviešu valodas eksāmena programma un saturs būs vienāds gan izglītojamiem, kuri apgūst latviešu mācībvalodas programmu, kā arī izglītojamiem, kuri apgūst mazākumtautības izglītības programmu.
>> Eksāmena paraugs

06.05.2011. A.Cābelis.
Dabaszinību ieskaites paraugs 6.klasei

25.10.2010. K.Špūle.
Latviešu valodas eksāmena programmas un darba parauga projekts