Par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2022./2023.mācību gadā

Izglītības un zinātnes ministrija un Valsts izglītības satura centrs (turpmāk - centrs) ir sagatavojuši grozījumus Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" (turpmāk – Noteikumu Nr.398 grozījumi).

--->Noteikumu grozījumu PROJEKTS 

Saskaņā ar Noteikumu Nr.398 grozījumiem, atbalsta pasākumu piemērošanas kārtība 9.klases izglītojamiem valsts pārbaudes darbos (turpmāk – pārbaudes darbi) 2022./2023. mācību gadā būs līdzīga kā iepriekšējos mācību gados. Savukārt vidējās izglītības pakāpē ar Noteikumu Nr.398 grozījumiem paredzēts vienkāršot atbalsta pasākumu piemērošanas kārtību pārbaudes darbos, tādējādi samazinot administratīvo slogu izglītojamo vecākiem un izglītības iestādēm.

Noteikumu Nr.398 grozījumi paredz, ka centrs gan 9.klases pārbaudes darbu, gan vidējās izglītības pakāpes pārbaudes darbu norisē nosaka atšķirīgus pārbaudes darbu norises darbību laikus un atbalsta pasākumus izglītojamiem, kuriem ir valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vai pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas (turpmāk – pedagoģiski medicīniskā komisija) atzinums par atbilstošas speciālās izglītības programmas īstenošanu vai pedagoģiski medicīniskās komisijas, logopēda, skolotāja logopēda, speciālā pedagoga, izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par izglītojamam nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem mācību procesa un valsts pārbaudes darbu laikā. Atbalsta pasākumus nosaka ar izglītības iestādes vadītāja rīkojumu, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā vai nepilngadīga izglītojamā likumiskā pārstāvja iesniegumu, kas līdz attiecīgā mācību gada 1. martam (šajā mācību gadā plānots pārejas posms līdz 17. aprīlim) iesniegts izglītības iestādes vadītājam. Pārbaudes darbos piemēro tos atbalsta pasākumus, kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā un kuru piemērošanu paredz centra izstrādātie Pārbaudes darbu norises darbību laiki.

Par atbalsta pasākumu piemērošanu izglītojamam pārbaudes darbā izglītības iestāde ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms attiecīgā pārbaudes darba norises dienas valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPS) ieraksta izglītojamam pārbaudes darbā piemērojamos atbalsta pasākumus, kā to paredz Ministru kabineta 2022.gada 15.februāra noteikumu Nr.117 "Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas noteikumi" 4.1.5.apakšpunkts.

Izglītības iestādei vairs nav jāsaskaņo ar centru izglītojamiem nepieciešamie atbalsta pasākumi vidējās izglītības pakāpes valsts pārbaudījumos.

Ne visiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām būs pilnīgi piemēroti centra izstrādātie pārbaudes darbu norises darbību laiki (turpmāk – norises laiki). Tā kā izglītojamiem var būt atšķirīgas speciālās vajadzības, centrs iesaka izglītības iestādēm izmantot iespēju pašām izstrādāt individuālo pārbaudes darbu norises laiku pagarinājumu. Tāpat, ja pārbaudes darba norises laiki paredz starpbrīdi, bet izglītojamam šis starpbrīdis var traucēt koncentrēties turpmākam darbam, izglītības iestādes atbalsta personāls var ierosināt pieņemt lēmumu, ka šis starpbrīdis nav nepieciešams. Izglītības iestādes izstrādātais norises pagarinājums ar centru nav jāsaskaņo.

Norises darbību laiki, kuri izstrādāti izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, paredzēti gan izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmas, gan tiem izglītojamiem, kuriem traucējumus un attiecīgus atbalsta pasākumus noteicis psihologs, speciālais pedagogs vai logopēds (piemēram, mācīšanās traucējumi, valodas traucējumi). Tas nozīmē, ka izglītības iestādei ir jānodrošina izglītojamam ar speciālām vajadzībām visi nepieciešamie atbalsta pasākumi neatkarīgi no tā, vai izglītojamam ir ieteikta speciālā izglītības programma vai mācīšanās traucējumus un nepieciešamos atbalsta pasākumus ir noteicis psihologs, speciālais pedagogs vai logopēds.

Vispārējās izglītības likuma 53.pantā un Ministru kabineta 2019.gada 19.novembra noteikumos Nr.556 “Prasības vispārējās izglītības iestādēm, lai to īstenotajās izglītības programmās uzņemtu izglītojamos ar speciālām vajadzībām” noteikts, ka atbilstošu atbalsta pasākumu pieejamību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, nodrošina izglītības iestāde. Izglītības iestāde katram integrētam izglītojamajam ar speciālām vajadzībām izstrādā individuālu izglītības programmas apguves plānu. Atbilstoši katra izglītojamā speciālajām vajadzībām tiek nodrošināti atbalsta pasākumi mācību procesā un pārbaudes darbos.

Izglītojamie, kuriem ir noteikts atšķirīgs eksāmena norises darbību laiks vai atbalsta pasākumi, kuri var traucēt pārējo izglītojamo darbu, eksāmenu kārto atsevišķā
telpā. Ja apvienoto eksāmenu kārto izglītojamais ar speciālām vajadzībām, kuram nepieciešama atsevišķa telpa, tad, saskaņojot ar centru, izglītības iestādei ir tiesības
noteikt šim izglītojamajam piemērotāko eksāmena norises vietu. Izglītojamajam, kuram ir dzirdes traucējumi (piemēram, dzirdes aparāts, "austiņas" vai implants), darbavietu eksāmena telpā nosaka eksāmena vadītājs, ievērojot izglītojamā vajadzības un pamatojoties uz izglītojamā mutisku lūgumu. Nosakot šī izglītojamā darbavietu, drīkst
neievērot kodu secību.

Ieteicamie atbalsta pasākumi centralizētajos eksāmenos izglītojamiem ar speciālām vajadzībām [PDF]

Par vērtējumu valodu valsts pārbaudījumos izglītojamajam, kurš atbrīvots no kādas valsts pārbaudījuma daļas

Ja 9. klases izglītojamais vai izglītojamais vidējās izglītības pakāpē, kuram ir runas vai dzirdes traucējumi, traucējumu dēļ nevar kārtot kādu no valodu centralizēto eksāmenu daļām, tad izglītības iestādes vadītājs līdz attiecīgā pārbaudes darba norises dienai nosūta centram iesniegumu par izglītojamā nepiedalīšanos attiecīgajā eksāmena daļā. Iesniegumam pievieno ģimenes ārsta atzinuma kopiju, kurā norādīts traucējums, kas ir par pamatu izglītojamā atbrīvošanai no centralizētā valodas eksāmena klausīšanās vai runāšanas daļas. Aktu par izglītojamā nepiedalīšanos centralizētā eksāmena mutvārdu daļā pievieno centralizētā eksāmena materiāliem, kurus izglītības iestāde nosūta centram. Akta paraugs tiks publicēts Pārbaudes darbu norises darbību laikos

Lasīt vairāk

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbalsta pasākumiem

Lai veicinātu atbalsta pasākumu izmantošanu mācību procesā, kā arī valsts pārbaudes darbos, centrs ir sagatavojis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.


>> Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem