Par atbalsta pasākumu piemērošanu valsts pārbaudes darbos 2021./2022.mācību gadā

Atbalsta pasākumi valsts pārbaudes darbos (turpmāk – pārbaudes darbi) 2021./2022. mācību gadā būs līdzīgi kā iepriekšējos mācību gados. Ne visiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām būs pilnīgi piemēroti centra izstrādātie pārbaudes darbu norises darbību laiki (turpmāk – norise). Tā kā izglītojamiem var būt atšķirīgas speciālās vajadzības, centrs iesaka izglītības iestādēm izmantot iespēju pašām izstrādāt individuālo pārbaudes darbu norises pagarinājumu. Tāpat, ja pārbaudes darba norise paredz starpbrīdi, bet izglītojamam šis starpbrīdis var traucēt koncentrēties turpmākam darbam, izglītības iestādes atbalsta personāls var ierosināt pieņemt lēmumu, ka šis starpbrīdis nav nepieciešams. Pie centra ieteiktajiem atbalsta pasākumiem pārbaudes darbā izglītības iestāde ir tiesīga piemērot papildu atbalsta pasākumus, ja izglītojamais tos ir saņēmis mācību procesā. Izglītības iestādes izstrādātais norises pagarinājums vai papildu atbalsta pasākumi ar centru nav jāsaskaņo.

Par atbalsta pasākumu piemērošanu izglītojamam pārbaudes darbā izglītības iestāde atzīmē valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (VPIS), reģistrējot izglītojamo attiecīgajam pārbaudes darbam. Ja izglītības iestāde par atbalsta pasākumu piemērošanu nav atzīmējusi pirms pārbaudes darba norises, tad to var izdarīt pēc tā norises, ievadot VPIS izglītojamā rezultātus.

Norises darbības laiki, kuri izstrādāti izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, paredzēti gan izglītojamiem, kuri mācās pēc speciālās izglītības programmas (piemēram, 11015611, 11015621, 21015611, 21015621), gan tiem izglītojamiem, kuriem traucējumus noteicis psihologs vai logopēds (piemēram, mācīšanās traucējumi, valodas traucējumi). Tas nozīmē, ka izglītības iestādei ir jānodrošina izglītojamam ar speciālām vajadzībām visi nepieciešamie atbalsta pasākumi neatkarīgi no tā, vai izglītojamam ir ieteikta speciālāizglītības programma vai mācīšanās traucējumus ir noteicis skolas psihologs vai logopēds.

Informācija par atbalsta pasākumiem izglītojamiem ar speciālām vajadzībām

Vispārējās izglītības likuma 53.pants nosaka, ka atbilstošu atbalsta pasākumu pieejamību izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, kuri integrēti vispārējās izglītības iestādē, nodrošina izglītības iestāde.
Izglītības iestāde katram integrētam izglītojamajam ar speciālām vajadzībām izstrādā individuālu izglītības programmas apguves plānu. Atbilstoši katra izglītojamā speciālajām vajadzībām tiek nodrošināti atbalsta pasākumi mācību procesā un pārbaudes darbos.
Atbalsta pasākumu kārtība pārbaudes darbos noteikta Ministru kabineta 2010.gada 6.aprīļa noteikumos Nr. 335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" un 2013.gada 17.decembra Ministru kabineta noteikumos Nr.1510 „Valsts pārbaudījumu norises kārtība”.

Atbalsta pasākumus 12.klases centralizētajos eksāmenos izglītojamais var saņemt, ja ir Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par atbilstošas izglītības programmas īstenošanu vai par atbalsta pasākumu nepieciešamību.
Centralizētajos eksāmenos piemēro tos atbalsta pasākumus, kādi paredzēti atbilstošajam traucējuma veidam un kādus izglītojamais ir saņēmis izglītības programmas īstenošanas procesā.
Papildu atbalsta pasākumus izvērtē un ierosina izglītības iestāde. Nepieciešamos atbalsta pasākumus centralizētajos eksāmenos izglītības iestāde saskaņo ar VISC.  Izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis var atteikties no atbalsta pasākumu piemērošanas, iesniedzot attiecīgu iesniegumu izglītības iestādes vadītājam.

Atbalsta pasākumus mācību procesā un pārbaudes darbos pamatizglītībā un vispārējās vidējās izglītības eksāmenos, kas nav centralizētie, izglītojamais var saņemt, ja viņam ir viens no šiem atzinumiem:
– pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par speciālās izglītības programmas nepieciešamību;
– pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinums par atbalsta pasākumu nepieciešamību;
– logopēda atzinums par valodas, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem;
– izglītības vai klīniskā psihologa atzinums par mācīšanas traucējumiem.

Ieteicamie atbalsta pasākumi tiek norādīti valsts pārbaudes darbu norises darbību laikos. Izglītības iestāde, ja nepieciešams, ir tiesīga piemērot papildu atbalsta pasākumus. Atbalsta pasākumu piemērošana valsts pārbaudes darbos pamatizglītībā un vispārējās vidējās izglītības eksāmenos, kas nav centralizētie, izglītības iestādei ar VISC nav jāsaskaņo.

Par vērtējumu valodu valsts pārbaudījumos izglītojamajam, kurš atbrīvots no kādas valsts pārbaudījuma daļas

Ja izglītojamais runas vai dzirdes traucējumu dēļ nevar kārtot kādu valodu pārbaudes darba daļu, tad izglītojamais vai viņa likumiskais pārstāvis raksta izglītības iestādes vadītājam iesniegumu, kuram pievieno ārsta atzinumu. Ja izglītojamais, kuram ir runas vai dzirdes traucējums, kārto centralizēto valodu eksāmenu, izglītības iestādes vadītājs nosūta Valsts izglītības satura centram (turpmāk – VISC) iesniegumu par izglītojamā nepiedalīšanos attiecīgajā eksāmena daļā. Iesniegumam pievieno ārsta atzinumu, kurā ir norādīts izglītojamā runas vai dzirdes traucējums. Iesniegums jānosūta VISC līdz pārbaudes darba norises dienai.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par atbalsta pasākumiem

Lai veicinātu atbalsta pasākumu izmantošanu mācību procesā, kā arī valsts pārbaudes darbos, tajā skaitā centralizētajos eksāmenos, VISC ir sagatavojis atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.
>> Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem