Oficiālā statistika un rezultātu raksturojums

Valsts izglītības satura centrs nodrošina oficiālo statistiku par pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu rezultātiem, kas atbilst Statistikas likumā noteiktajiem kritērijiem un ir iekļauta Oficiālās statistikas programmā. VISC Oficiālās statistikas publicēšanas datums ir 2. oktobris.

VISC ir sagatavojis statistikas pārskatu par 2022./2023. mācību gada centralizēto eksāmenu rezultātiem.

Apkopoti  54271 centralizētā eksāmena par pamatizglītību un 56217 par vispārējo vidējo izglītību darbu dati. Valsts pārbaudes darbu dati sniedz priekšstatu ikvienam interesentam par izglītojamo sasniegumu tendencēm valsts, pašvaldības un skolas līmenī. Lai ranžētu jebkādus datus, ir jābūt adekvātam pamatojumam attiecīgo datu salīdzināšanai. Ir jāņem vērā gan attiecīgais kārtotāju skaits skolā, gan skolu tipi, atrašanās vieta u.c. sasniegumus ietekmējoši faktori.

2022./2023. mācību gadā valsts pārbaudes darbu kārtoja atbilstoši Noteikumpar valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem
(Ministru kabineta 2018.gada 27.novembra noteikumi Nr.747)  un Noteikumu par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem (Ministru kabineta 2019.gada 3.septembra noteikumi Nr.416) prasībām. Šajā mācību gadā visi valsts pārbaudes darbi gan par pamatizglītību, gan par vispārējo vidējo izglītību bija centralizētie eksāmeni. 9. klases skolēniem centralizēto eksāmenu norise bija pirmo reizi, savukārt vispārējās vidējās izglītības ieguvējiem tie bija dažāda apguves līmeņa darbi, proti, optimālā vai augstākā mācību satura apguves līmeņa centralizētie eksāmeni.  Izglītojamo sniegumi tika izteikti procentuālajā novērtējumā. Lai saņemtu sertifikātu par centralizētā eksāmena rezultātiem, kopvērtējumā izglītojamajam vajadzēja iegūt vismaz 10 % no maksimāli iegūstamajiem punktiem.

Katrā eksāmenā un tā daļā ir noteikts maksimālo punktu skaits, savukārt kopvērtējums procentos tiek izlikts, ņemot vērā katrā daļā iegūtu punktu skaitu. Procenti eksāmena darba vērtējumos netiek matemātiski noapaļoti, tie izteikti veselos skaitļos.

Piemēram, latviešu valodas 9. klases centralizētajā eksāmenā maksimālie punkti bija 100. Ja skolēns 1.daļā ieguvis 28 punktus, 2.daļā – 21 punktu, 3.daļā – 19 punktus, tad kopā ieguvis 68 punktus jeb 68%.

  • Uz sertifikāta attēlots  vērtējums tikai procentos – 1.daļā - 56%, 2.daļā – 70%, 3.daļā – 95 %, kopvērtējumā - 68 %.

Piemēram, matemātikas (augstākais mācību satura apguves līmenis) eksāmenā maksimālais punktu skaits bija 160. Ja skolēns 1.daļā ieguvis 45 punktus, 2.daļā – 21 punktu, 3.daļā – 25 punktus, 4.daļā – 21 punktu, tad kopā ieguvis 112 punktus jeb 70%.

  • Uz sertifikāta attēlots vērtējums tikai procentos – 1. daļā – 60%, 2. daļā – 84%, 3. daļā – 71%, 4. daļā – 84%, kopvērtējumā –70 %.

No šīm vērtībām arī tiek aprēķināts skolas vidējais un valsts vidējais vērtējums.

VISC uzsver, ka visas vidējās vērtības tiek rēķinātas no skolēnu sasniegumiem valsts pārbaudes darbos. Nekādā gadījumā valsts vidējās vērtības nedrīkst rēķināt, izmantojot skolu vidējās vērtības pārbaudījumos. Rēķinot vidējo no vidējā, tiek iegūti nekorekti aprēķina rezultāti.

Atšķirībā no iepriekšējiem mācību gadiem, šogad netiek veikts trīs gadu eksāmenu rezultātu salīdzinājums, jo nomainīts visu eksāmenu saturs un uzbūve. Latviešu valodas, matemātikas un svešvalodas eksāmeni ir divos līmeņos, kas līdz šim tā nebija.

Kopējā statistika 2022. /2023. m.g. 

  • Centralizēto eksāmenu rezultātu datu faili

Datne, kurā var atrast informāciju par katras izglītības iestādes katra eksāmena kārtotāja (bez konkrētā skolēna personas datiem) sasniegumiem katrā eksāmenā un atsevišķi katrā eksāmena daļā.

  • Centralizēto eksāmenu kopvērtējums un līmeņu sadalījums pa skolām priekšmetos

Datne, kurā var atrast informāciju par katras izglītības iestādes eksāmena kārtotāju skaitu, vidējo rezultātu un  skolēnu rezultātu sadalījumu – izglītojamo skaitu ar zemiem un augstiem rezultātiem, tos  sadalot pa 10% grupām (izglītojamo skaits, cik ieguvuši vērtējumu mazāk par 10%, 20% ... 100%)